Account Details

Staker 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV
Withdrawer 6pzppKu3z2enYYYYUYShwr28wfPmHjaNBybtSLsU65eV
Vote Account 56V15dWmXcpamgP9N8KEuXRoPXh3F664fawEAhHoH71v
Validator 9yTjjM...rV3i
Activation Epoch 564
Deactivation Epoch -

Account Stake Details

Active Stake 27.64 SOL
Delegated Stake 27.64 SOL
Account Balance 27.64 SOL
Credits Observed 0.02 SOL
Deactivating Stake 0.0 SOL
Rent Exempt Reserve 0.00228 SOL
Stake Type Stake
Current Commission 7 %

Recent Changes

Account Balance
Delegated Stake
Active Stake
Deactivating Stake
Rent Exempt Reserve Credits Observed Timestamp
27.6327.64
27.6327.64
27.6327.64
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-17 07:18:35 UTC
27.6227.63
27.6227.63
27.6227.63
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-14 17:13:23 UTC
27.6127.62
27.6127.62
27.6127.62
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-12 07:56:01 UTC
27.627.61
27.627.61
27.627.61
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-10 00:43:48 UTC
27.5927.6
27.5927.6
27.5927.6
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-07 05:07:13 UTC
27.5827.59
27.5727.59
27.5727.59
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-05 05:43:31 UTC
27.5727.58
27.5627.57
27.5627.57
no changes
no changes 0.020.02 2024-04-02 12:03:34 UTC
27.5527.57
27.5527.56
27.5527.56
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-31 08:02:46 UTC
27.5427.55
27.5427.55
27.5427.55
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-29 03:02:31 UTC
27.5327.54
27.5327.54
27.5327.54
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-27 00:06:38 UTC
27.5227.53
27.5227.53
27.5227.53
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-24 17:02:31 UTC
27.5127.52
27.5127.52
27.5127.52
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-22 14:13:47 UTC
27.527.51
27.4927.51
27.4927.51
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-20 12:18:41 UTC
27.4927.5
27.4827.49
27.4827.49
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-18 09:16:19 UTC
27.4727.49
27.4727.48
27.4727.48
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-16 06:01:30 UTC
27.4627.47
27.4627.47
27.4627.47
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-14 03:00:21 UTC
27.4527.46
27.4527.46
27.4527.46
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-12 00:18:22 UTC
27.4427.45
27.4427.45
27.4427.45
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-09 22:06:13 UTC
27.4327.44
27.4327.44
27.4327.44
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-07 22:19:48 UTC
27.4227.43
27.4227.43
27.4227.43
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-05 20:16:16 UTC
27.4127.42
27.427.42
27.427.42
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-03 22:10:28 UTC
27.427.41
27.3927.4
27.3927.4
no changes
no changes 0.020.02 2024-03-01 22:32:27 UTC
27.3927.4
27.3827.39
27.3827.39
no changes
no changes 0.020.02 2024-02-28 16:57:06 UTC
27.3727.39
27.3727.38
27.3727.38
no changes
no changes 0.020.02 2024-02-26 22:12:48 UTC
27.3627.37
27.3627.37
27.3627.37
no changes
no changes 0.020.02 2024-02-26 01:53:20 UTC
27.3527.36
27.3527.36
27.3527.36
no changes
no changes 0.010.02 2024-02-22 07:04:06 UTC
27.3427.35
27.3427.35
27.3427.35
no changes
no changes 0.010.01 2024-02-20 04:47:34 UTC
27.3327.34
27.3327.34
27.3327.34
no changes
no changes 0.010.01 2024-02-18 04:06:20 UTC