Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 1,407,067
Delegated Stake: 553,299,560.93 SOL
Active Stake: 375,309,893.08 SOL
Average Active Stake: 302.6 SOL
Credits Observed: 197,081.12 SOL
Rent Exempt Reserve: 3,223.85 SOL
Deactivating Stake: 327.16 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts
Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
HADZ3m...sdTz EfPYQ4...Huyp EEjayTmZjNyFmA44fbPxFxsW18Ku5SVj1g5VVCpefbVn 660,275.25 SOL
3cqLbN...kygs 13xkw4...9AnA 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
EBVbxC...gwej ART3MIS.CLOUD ☘️ 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
9KZ1Ey...sVqj Private Validator 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
72858b...LbAH GameValues 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
BtjZuw...JEj1 Klamenzui 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
75unvY...KYys 81kscp...KUka 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
2W1XtT...uNWU Private Validator 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
FL6nqW...iSBf hodl.global 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
5td9Ss...cBQ9 AlexNode 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 56,000.0 SOL
GmuHTC...CP9L Moise 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 43,000.0 SOL
Eb25LR...CR3a SOLSTAKER.PRO🚀👦 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 363.63 SOL
Es5hw9...qG8H phobos 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 342.0 SOL
5fNXDp...EZNh ATiuGp...ysdf 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 334.8 SOL
96vfKk...1Ect Private Validator 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 325.88 SOL
7rq7Hx...5Pg6 Private Validator 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 313.56 SOL
GaVBko...eMwK 98QjrE...EKBa 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 305.65 SOL
CfC2V7...ZEe2 Serhio911 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 294.98 SOL
7iJ1rF...BsxM 2iXZmN...o8MA 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 287.98 SOL
8CkmpU...dT3n D4ujBc...ovBF 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 281.18 SOL
AXfv2e...KJbd Elysium 🧊 +Jito MEV 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 260.48 SOL
A4tGuA...bXRy Staking Place 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 260.21 SOL
HURMPh...oo66 Vietcong 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 256.94 SOL
AiXDnR...oNdK Saltee [0Y] 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 255.98 SOL
FRxyuD...zX1p StakingTo.Me 85MJpYa3fK1NyESCRHssEpDeRYMvPm3PdXgeMDNfugfZ 254.06 SOL