Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
52C9T2...7TxD Private Validator BjhPprqBjDj4StKTMWSsdkc4zfFcvg1pYJeNSVagzyZn 4,369,520.05 SOL