Mainnet Vote Account

Account Details

Network: mainnet
Vote Account: irBmuzr6ZJbkBZwreeDeQBCpVLJWsxeWS4pfjsfkDSL
Identity Account: 3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V
Commission: 1 %
Authorized Withdrawer: HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq
Authorized Voters: {"578"=>"3VeGAcbXNzrUUoXrpee1WzQBnXo9yqTtURxEKfwy6v1V"}

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
4vGv9s...czLW 3VeGAc...6v1V mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 60,243.37 SOL
8nyvXg...XPSN 3VeGAc...6v1V 4HHVXiGLx3cwu7HwiMfx679ics8SbW1CVXkJKmnyYhEk 397.54 SOL
4puDuK...LeMb 3VeGAc...6v1V 2Y4NWcDk1F3iiNUTiFfRJxKPJBoNGJPY6rZDJN5sAsoP 397.5 SOL
Hi42Gv...nX4i 3VeGAc...6v1V 5nQmG1FHCbww5pBExSHsHp7R6BqNo14s9ZXcQCgKdPML 396.99 SOL
Ddx4UM...rbUY 3VeGAc...6v1V BG2AcN8PvWWibemM3Qr8UUCmiBzhuu4uH63HRXRYPbSw 395.49 SOL
8ZBtug...PjM7 3VeGAc...6v1V 5vU9pfyg7KB74AWtYdBZrCkhRZJ6PyFrsBQXEbrBNRMV 394.78 SOL
CmMHcr...pBHo 3VeGAc...6v1V 4RjoApub7yoEXhRbXokjr47BSmuLtqvoPpWh3QwHtdqk 394.76 SOL
FWiZDB...XsWj 3VeGAc...6v1V 56JDUP9GezS6F5YrdtjMW9vGFta6saJixFpvPxNFrMer 394.38 SOL
AaMWgh...n1pz 3VeGAc...6v1V 7zcgtavS6poA5kT8XLbiYuDxCnVaAyxTYL77i7NfeTyW 348.38 SOL
Aa7XhX...g6Qd 3VeGAc...6v1V 447YEohqKbW9S2WjeaJtcCHLx8RhsgWRktcpnr5Dsp5A 348.06 SOL
AcWRmf...wugC 3VeGAc...6v1V EdyMCC9Zw68g7TFTN3tLgQUpoHdn58ysVWNTLADXNg1u 348.01 SOL
2y5Erm...NnRY 3VeGAc...6v1V CFonCX4XB6JDWYfUkRYYcskCkJSxbtjznGrNUedjxpRS 330.72 SOL
FchzDo...6Lo5 3VeGAc...6v1V AbW22oiVMJu8ed1UdENfFuFj7Tq2iWh2RBDE6vRxdF3j 330.48 SOL
6o6KYh...99yt 3VeGAc...6v1V AnAWyVA54LndUPDEHYQfvaHDPLfAMVBM6M3FqQ3eUiBu 330.17 SOL
2UQZ3s...VSmU 3VeGAc...6v1V Gd1mEr5feyKuDnLoHkM6GoWs8ESBzAPax3z5yvh7kEmw 329.37 SOL
3QAY5y...Xpxj 3VeGAc...6v1V FNsitHktYun9mksohjdDgE5YGaGByDyJJAeFEeJHSHTv 328.99 SOL
7BuCgT...vEvh 3VeGAc...6v1V 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 323.33 SOL
E4LCTm...rsC6 3VeGAc...6v1V 3ojTYpjgS1DkxSPqvgwA99Fjq3WMC4spm5UvVLt5DXfS 322.54 SOL
StkFfN...S44X 3VeGAc...6v1V J2i2UaDmq3qsSB1tYtaczq7rGWiW2CHrfDdVqXrKciiG 322.53 SOL
8VNzXk...rJr3 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 80.72 SOL
87zTzF...SCxG 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 79.39 SOL
BPGQpJ...FUmK 3VeGAc...6v1V HTpvoFx9okkEbZ5ALnyk3C94ZJfP9JJuD29XZ2faN9Rq 73.48 SOL
9YJyT3...HgUx 3VeGAc...6v1V 3ojTYpjgS1DkxSPqvgwA99Fjq3WMC4spm5UvVLt5DXfS 9.11 SOL
GpfELX...5Mv9 3VeGAc...6v1V 6PgNvFjPeRfQ1n8hnppGfuP9eY8Awiiu3TepcmF5Dj2w 8.93 SOL
ByKezv...L8mT 3VeGAc...6v1V J2i2UaDmq3qsSB1tYtaczq7rGWiW2CHrfDdVqXrKciiG 8.91 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
50,535,399
250,027,323
310,166
331,322
21,156 6.39% 2024-02-23 21:11:21 UTC
50,534,321
250,026,164
309,088
330,166
21,078 6.38% 2024-02-23 21:05:37 UTC
50,533,180
250,024,970
307,947
328,971
21,024 6.39% 2024-02-23 21:01:26 UTC
50,532,085
250,023,822
306,852
327,825
20,973 6.40% 2024-02-23 20:47:17 UTC
50,530,936
250,022,648
305,703
326,649
20,946 6.41% 2024-02-23 20:44:55 UTC
50,529,849
250,021,493
304,616
325,493
20,877 6.41% 2024-02-23 20:31:43 UTC
50,528,787
250,020,371
303,554
324,371
20,817 6.42% 2024-02-23 20:23:19 UTC
50,527,652
250,019,172
302,419
323,173
20,754 6.42% 2024-02-23 20:15:38 UTC
50,526,606
250,018,083
301,373
322,082
20,709 6.43% 2024-02-23 20:06:36 UTC
50,525,485
250,016,891
300,252
320,889
20,637 6.43% 2024-02-23 20:01:00 UTC
50,524,588
250,015,810
299,355
319,810
20,455 6.40% 2024-02-23 19:52:51 UTC
50,523,524
250,014,691
298,291
318,691
20,400 6.40% 2024-02-23 19:48:49 UTC
50,522,442
250,013,461
297,209
317,462
20,253 6.38% 2024-02-23 19:37:33 UTC
50,521,376
250,012,327
296,143
316,328
20,185 6.38% 2024-02-23 19:31:09 UTC
50,520,343
250,011,224
295,110
315,221
20,111 6.38% 2024-02-23 19:19:10 UTC
50,519,296
250,010,097
294,063
314,099
20,036 6.38% 2024-02-23 19:10:50 UTC
50,518,232
250,008,968
292,999
312,965
19,966 6.38% 2024-02-23 19:08:25 UTC
50,517,203
250,007,841
291,970
311,846
19,876 6.37% 2024-02-23 18:54:03 UTC
50,516,192
250,006,752
290,959
310,751
19,792 6.37% 2024-02-23 18:48:29 UTC
50,515,176
250,005,629
289,943
309,631
19,688 6.36% 2024-02-23 18:44:00 UTC
50,514,119
250,004,504
288,886
308,503
19,617 6.36% 2024-02-23 18:30:04 UTC
50,513,068
250,003,421
287,835
307,420
19,585 6.37% 2024-02-23 18:27:28 UTC
50,511,994
250,002,280
286,761
306,278
19,517 6.37% 2024-02-23 18:14:47 UTC
50,510,989
250,001,185
285,756
305,185
19,429 6.37% 2024-02-23 18:08:35 UTC
50,509,843
250,000,001
284,610
304,001
19,391 6.38% 2024-02-23 17:58:33 UTC
50,508,828
249,998,940
283,595
302,941
19,346 6.39% 2024-02-23 17:50:41 UTC
50,507,657
249,997,724
282,424
301,725
19,301 6.40% 2024-02-23 17:44:48 UTC
50,506,598
249,996,599
281,365
300,602
19,237 6.40% 2024-02-23 17:39:19 UTC
50,504,744
249,994,283
279,511
298,282
18,771 6.29% 2024-02-23 17:23:46 UTC
50,503,705
249,993,167
278,472
297,169
18,697 6.29% 2024-02-23 17:15:01 UTC
50,502,569
249,991,965
277,336
295,966
18,630 6.29% 2024-02-23 17:00:28 UTC
50,501,465
249,990,784
276,232
294,785
18,553 6.29% 2024-02-23 16:53:24 UTC
50,500,328
249,989,610
275,095
293,613
18,518 6.31% 2024-02-23 16:46:55 UTC
50,499,209
249,988,425
273,976
292,425
18,449 6.31% 2024-02-23 16:41:11 UTC
50,498,094
249,987,242
272,861
291,244
18,383 6.31% 2024-02-23 16:27:56 UTC
50,496,955
249,986,050
271,722
290,048
18,326 6.32% 2024-02-23 16:25:34 UTC
50,495,827
249,984,873
270,594
288,874
18,280 6.33% 2024-02-23 16:13:48 UTC
50,494,636
249,983,648
269,403
287,649
18,246 6.34% 2024-02-23 16:05:31 UTC
50,493,529
249,982,440
268,296
286,440
18,144 6.33% 2024-02-23 15:56:52 UTC
50,492,403
249,981,253
267,170
285,250
18,080 6.34% 2024-02-23 15:47:23 UTC
50,491,328
249,980,097
266,095
284,099
18,004 6.34% 2024-02-23 15:44:32 UTC
50,490,194
249,978,899
264,961
282,902
17,941 6.34% 2024-02-23 15:30:24 UTC
50,489,091
249,977,744
263,858
281,742
17,884 6.35% 2024-02-23 15:27:14 UTC
50,487,957
249,976,547
262,724
280,547
17,823 6.35% 2024-02-23 15:14:15 UTC
50,486,894
249,975,420
261,661
279,420
17,759 6.36% 2024-02-23 15:06:59 UTC
50,485,709
249,974,176
260,476
278,177
17,701 6.36% 2024-02-23 15:04:05 UTC
50,484,565
249,973,006
259,332
277,009
17,677 6.38% 2024-02-23 14:55:14 UTC
50,483,426
249,971,791
258,193
275,792
17,599 6.38% 2024-02-23 14:41:30 UTC
50,482,295
249,970,609
257,062
274,610
17,548 6.39% 2024-02-23 14:35:43 UTC
50,481,164
249,969,419
255,931
273,422
17,491 6.40% 2024-02-23 14:24:57 UTC
50,479,967
249,968,163
254,734
272,166
17,432 6.40% 2024-02-23 14:15:40 UTC
50,478,894
249,967,033
253,661
271,034
17,373 6.41% 2024-02-23 14:10:04 UTC
50,477,760
249,965,852
252,527
269,853
17,326 6.42% 2024-02-23 14:00:47 UTC
50,476,743
249,964,753
251,510
268,754
17,244 6.42% 2024-02-23 13:53:56 UTC
50,475,699
249,963,645
250,466
267,646
17,180 6.42% 2024-02-23 13:43:52 UTC
50,474,732
249,962,569
249,499
266,569
17,070 6.40% 2024-02-23 13:41:17 UTC
50,473,715
249,961,445
248,482
265,449
16,967 6.39% 2024-02-23 13:28:20 UTC
50,472,678
249,960,347
247,445
264,350
16,905 6.39% 2024-02-23 13:21:47 UTC
50,471,646
249,959,236
246,413
263,238
16,825 6.39% 2024-02-23 13:13:22 UTC
50,470,567
249,958,129
245,334
262,133
16,799 6.41% 2024-02-23 13:11:06 UTC
Back to All Validators