Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 3vri8HpNPVj32rVy92TjnNPnTRk4dWYyotyAPc3mU7fa
Identity Account: 3kkVsVzrxiJdYzrFuGwM4PvuHSmVtVFjzEMBKbgjMWvp
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 3kkVsVzrxiJdYzrFuGwM4PvuHSmVtVFjzEMBKbgjMWvp
Authorized Voters: {"585"=>"3kkVsVzrxiJdYzrFuGwM4PvuHSmVtVFjzEMBKbgjMWvp"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators