Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 3LgHyzDvoqCbA8v1sBj6oPNUF6u9ZT5LCyJsaKfSPsDb
Identity Account: 3v3KN1rtwURN3NVbLJceVSY5zjb7SX9PSXDU8Qgwf9XJ
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 3v3KN1rtwURN3NVbLJceVSY5zjb7SX9PSXDU8Qgwf9XJ
Authorized Voters: {"596"=>"3v3KN1rtwURN3NVbLJceVSY5zjb7SX9PSXDU8Qgwf9XJ"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators