Validator Details

Name: Shevchenko
Details: shevchenkosolana - improvement and optimization of production processes in metallurgy
Identity: 3v3KN1rtwURN3NVbLJceVSY5zjb7SX9PSXDU8Qgwf9XJ
Software: 1.8.5
IP: 194.44.10.162
Data Center: 3255-UA-Kyiv

Validator Details

Keybase: shevchenkosolana
Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko
Vote Account: 3LgHyzDvoqCbA8v1sBj6oPNUF6u9ZT5LCyJsaKfSPsDb
Active Stake: 167,048 SOL
Commission: 100%
Scores:                 (Total: 5)

REFRESH OFF

Block History

Vote History

Skipped Slot History

Back to List of Validators

Recent Block Production

Epoch Leader Slots
Total Slots
Leader Blocks
Total Blocks
Skipped Slots
Skipped Total
% Skipped
% Total
Timestamp
257 124
66,328
122
60,682
2
5,646
1.610%
8.512%
2021-11-29 05:56:21 UTC
257 120
65,797
118
60,195
2
5,602
1.670%
8.514%
2021-11-29 05:51:47 UTC
257 120
65,224
118
59,691
2
5,533
1.670%
8.483%
2021-11-29 05:47:03 UTC
257 120
64,485
118
59,005
2
5,480
1.670%
8.498%
2021-11-29 05:40:25 UTC
257 120
63,917
118
58,487
2
5,430
1.670%
8.495%
2021-11-29 05:35:33 UTC
257 116
63,411
114
58,011
2
5,400
1.720%
8.516%
2021-11-29 05:31:00 UTC
257 112
62,908
110
57,565
2
5,343
1.790%
8.493%
2021-11-29 05:26:40 UTC
257 112
62,391
110
57,102
2
5,289
1.790%
8.477%
2021-11-29 05:22:14 UTC
257 100
61,865
98
56,612
2
5,253
2.000%
8.491%
2021-11-29 05:17:46 UTC
257 100
61,342
98
56,157
2
5,185
2.000%
8.453%
2021-11-29 05:13:17 UTC
257 96
60,823
94
55,676
2
5,147
2.080%
8.462%
2021-11-29 05:08:47 UTC
257 96
60,051
94
54,984
2
5,067
2.080%
8.438%
2021-11-29 05:02:21 UTC
257 96
59,514
94
54,494
2
5,020
2.080%
8.435%
2021-11-29 04:57:48 UTC
257 96
58,992
94
54,017
2
4,975
2.080%
8.433%
2021-11-29 04:53:20 UTC
257 96
58,467
94
53,528
2
4,939
2.080%
8.448%
2021-11-29 04:48:51 UTC
257 96
57,951
94
53,062
2
4,889
2.080%
8.436%
2021-11-29 04:44:27 UTC
257 92
57,345
90
52,506
2
4,839
2.170%
8.438%
2021-11-29 04:39:11 UTC
257 92
56,828
90
52,021
2
4,807
2.170%
8.459%
2021-11-29 04:34:40 UTC
257 92
56,247
90
51,511
2
4,736
2.170%
8.420%
2021-11-29 04:30:16 UTC
257 92
55,752
90
51,070
2
4,682
2.170%
8.398%
2021-11-29 04:25:45 UTC
257 92
55,245
90
50,605
2
4,640
2.170%
8.399%
2021-11-29 04:21:23 UTC
257 92
54,714
90
50,114
2
4,600
2.170%
8.407%
2021-11-29 04:16:42 UTC
257 92
53,981
90
49,431
2
4,550
2.170%
8.429%
2021-11-29 04:10:19 UTC
257 92
53,422
90
48,933
2
4,489
2.170%
8.403%
2021-11-29 04:05:48 UTC
257 92
52,671
90
48,266
2
4,405
2.170%
8.363%
2021-11-29 03:59:12 UTC
Back to List of Validators