Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: AMGNsjLarLiVoGvWpH4nEqEmSZNWJgkHPTEGDKXAaK3S
Identity Account: 44yQJPhbBRV6povRiXDc3KkE7SPXUohF9ipqBvCjokhc
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 44yQJPhbBRV6povRiXDc3KkE7SPXUohF9ipqBvCjokhc
Authorized Voters: {"597"=>"44yQJPhbBRV6povRiXDc3KkE7SPXUohF9ipqBvCjokhc"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators