Account Details

Identity Account: 4BevYSucyVnLL6z1ybHh8KH5FnAhJCbX5gYhn5Dfz1FE
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ
Authorized Voters: {"606"=>"4BevYSucyVnLL6z1ybHh8KH5FnAhJCbX5gYhn5Dfz1FE"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 446
Delegated Stake: 97,913.44 SOL
Active Stake: 95,444.26 SOL
Average Active Stake: 214.48 SOL
Credits Observed: 64.96 SOL
Rent Exempt Reserve: 1.02 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
24bJhq...ymxv MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 29.32 SOL
7JYsF9...d7S5 MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 29.32 SOL
12FgHP...LGqw MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 29.14 SOL
3gEduP...BCaW MV 🔥0%fee+MEV🔥 DYPZtUvzpm5V2Q8GCh55WqUMdV9hp13UR8SmbBYRdDGg 28.1 SOL
6x3MS7...4osR MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 20.55 SOL
2VrLQ1...4y3o MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.94 SOL
2GMbEx...qgFB MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.81 SOL
5654pA...uXJp MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.81 SOL
JC2DsD...boHn MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.81 SOL
7KLkc6...z46z MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.81 SOL
HdpbQG...jeAr MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.81 SOL
51WJKp...YG2r MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.1 SOL
CvHu4C...bdms MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 15.89 SOL
9SCDkC...7Nje MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 14.22 SOL
DxZ4kr...t5co MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 14.06 SOL
CSe2HJ...uSPC MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 12.46 SOL
GGrF9b...6fbd MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 12.35 SOL
2JU3MU...XhLE MV 🔥0%fee+MEV🔥 7cgg6KhPd1G8oaoB48RyPDWu7uZs51jUpDYB3eq4VebH 10.72 SOL
7yhhkQ...Z2Kf MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.64 SOL
521Shc...9VdU MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.59 SOL
CHhjLi...SgfM MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.55 SOL
DBigTZ...bwf9 MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.48 SOL
DyHn4h...yE7t MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.38 SOL
A9A4Ki...txv9 MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.38 SOL
5DDwdu...E4uB MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 10.31 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
145,837,756
262,006,659
188,780
214,663
25,883 12.06% 2024-04-24 16:23:06 UTC
145,836,664
262,005,434
187,688
213,436
25,748 12.06% 2024-04-24 16:17:17 UTC
145,835,638
262,004,313
186,662
212,316
25,654 12.08% 2024-04-24 16:09:59 UTC
145,834,701
262,003,261
185,725
211,262
25,537 12.09% 2024-04-24 16:01:55 UTC
145,833,711
262,002,197
184,735
210,200
25,465 12.11% 2024-04-24 15:53:54 UTC
145,832,745
262,001,141
183,769
209,144
25,375 12.13% 2024-04-24 15:40:30 UTC
145,831,779
262,000,083
182,803
208,085
25,282 12.15% 2024-04-24 15:37:35 UTC
145,830,792
261,999,016
181,816
207,019
25,203 12.17% 2024-04-24 15:24:53 UTC
145,829,659
261,997,790
180,683
205,790
25,107 12.20% 2024-04-24 15:21:40 UTC
145,828,743
261,996,699
179,767
204,701
24,934 12.18% 2024-04-24 15:12:03 UTC
145,827,793
261,995,654
178,817
203,656
24,839 12.20% 2024-04-24 15:01:34 UTC
145,826,773
261,994,556
177,797
202,557
24,760 12.22% 2024-04-24 14:51:12 UTC
145,825,728
261,993,437
176,752
201,438
24,686 12.25% 2024-04-24 14:45:20 UTC
145,824,708
261,992,293
175,732
200,291
24,559 12.26% 2024-04-24 14:39:38 UTC
145,823,772
261,991,197
174,796
199,205
24,409 12.25% 2024-04-24 14:29:57 UTC
145,822,862
261,990,150
173,886
198,152
24,266 12.25% 2024-04-24 14:21:53 UTC
145,821,934
261,989,093
172,958
197,097
24,139 12.25% 2024-04-24 14:10:00 UTC
145,820,925
261,987,965
171,949
195,966
24,017 12.26% 2024-04-24 14:03:54 UTC
145,820,028
261,986,961
171,052
194,961
23,909 12.26% 2024-04-24 13:57:36 UTC
145,819,097
261,985,901
170,121
193,900
23,779 12.26% 2024-04-24 13:44:57 UTC
145,818,096
261,984,753
169,120
192,753
23,633 12.26% 2024-04-24 13:37:01 UTC
145,817,141
261,983,680
168,165
191,680
23,515 12.27% 2024-04-24 13:30:51 UTC
145,816,194
261,982,633
167,218
190,637
23,419 12.28% 2024-04-24 13:25:15 UTC
145,814,812
261,981,041
165,836
189,042
23,206 12.28% 2024-04-24 13:08:25 UTC
145,813,828
261,979,961
164,852
187,962
23,110 12.30% 2024-04-24 13:03:56 UTC
145,812,927
261,978,936
163,951
186,934
22,983 12.29% 2024-04-24 12:54:19 UTC
145,811,944
261,977,861
162,968
185,863
22,895 12.32% 2024-04-24 12:44:05 UTC
145,810,949
261,976,793
161,973
184,796
22,823 12.35% 2024-04-24 12:39:44 UTC
145,809,995
261,975,751
161,019
183,751
22,732 12.37% 2024-04-24 12:32:26 UTC
145,808,935
261,974,633
159,959
182,636
22,677 12.42% 2024-04-24 12:19:19 UTC
145,807,977
261,973,584
159,001
181,586
22,585 12.44% 2024-04-24 12:14:52 UTC
145,807,019
261,972,533
158,043
180,536
22,493 12.46% 2024-04-24 12:03:06 UTC
145,806,086
261,971,499
157,110
179,500
22,390 12.47% 2024-04-24 11:58:57 UTC
145,804,871
261,970,217
155,895
178,217
22,322 12.53% 2024-04-24 11:47:19 UTC
145,803,945
261,969,121
154,969
177,123
22,154 12.51% 2024-04-24 11:36:29 UTC
145,802,973
261,968,048
153,997
176,047
22,050 12.53% 2024-04-24 11:29:13 UTC
145,801,963
261,966,845
152,987
174,849
21,862 12.50% 2024-04-24 11:25:42 UTC
145,800,990
261,965,720
152,014
173,720
21,706 12.49% 2024-04-24 11:13:17 UTC
145,800,144
261,964,689
151,168
172,690
21,522 12.46% 2024-04-24 11:07:23 UTC
145,798,737
261,963,112
149,761
171,113
21,352 12.48% 2024-04-24 10:50:53 UTC
145,797,905
261,962,089
148,929
170,092
21,163 12.44% 2024-04-24 10:46:35 UTC
145,797,076
261,961,042
148,100
169,047
20,947 12.39% 2024-04-24 10:34:37 UTC
145,796,158
261,959,968
147,182
167,971
20,789 12.38% 2024-04-24 10:25:30 UTC
145,795,244
261,958,901
146,268
166,903
20,635 12.36% 2024-04-24 10:17:21 UTC
145,794,357
261,957,881
145,381
165,881
20,500 12.36% 2024-04-24 10:09:05 UTC
145,793,498
261,956,839
144,522
164,840
20,318 12.33% 2024-04-24 10:00:57 UTC
145,792,640
261,955,856
143,664
163,857
20,193 12.32% 2024-04-24 09:58:09 UTC
145,791,783
261,954,845
142,807
162,846
20,039 12.31% 2024-04-24 09:47:58 UTC
145,790,901
261,953,774
141,925
161,776
19,851 12.27% 2024-04-24 09:36:45 UTC
145,789,930
261,952,680
140,954
160,681
19,727 12.28% 2024-04-24 09:29:03 UTC
145,788,983
261,951,599
140,007
159,602
19,595 12.28% 2024-04-24 09:22:55 UTC
145,787,952
261,950,372
138,976
158,373
19,397 12.25% 2024-04-24 09:16:37 UTC
145,787,028
261,949,318
138,052
157,319
19,267 12.25% 2024-04-24 09:06:16 UTC
145,786,173
261,948,321
137,197
156,319
19,122 12.23% 2024-04-24 08:58:07 UTC
145,785,311
261,947,347
136,335
155,348
19,013 12.24% 2024-04-24 08:48:55 UTC
145,784,366
261,946,298
135,390
154,305
18,915 12.26% 2024-04-24 08:43:10 UTC
145,783,340
261,945,194
134,364
153,196
18,832 12.29% 2024-04-24 08:32:37 UTC
145,782,354
261,944,101
133,378
152,102
18,724 12.31% 2024-04-24 08:26:17 UTC
145,781,407
261,943,057
132,431
151,058
18,627 12.33% 2024-04-24 08:18:18 UTC
145,780,450
261,941,973
131,474
149,970
18,496 12.33% 2024-04-24 08:07:48 UTC
Back to All Validators