Account Details

Identity Account: 4BevYSucyVnLL6z1ybHh8KH5FnAhJCbX5gYhn5Dfz1FE
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ
Authorized Voters: {"644"=>"4BevYSucyVnLL6z1ybHh8KH5FnAhJCbX5gYhn5Dfz1FE"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 753
Delegated Stake: 101,363.32 SOL
Active Stake: 100,752.24 SOL
Average Active Stake: 134.34 SOL
Credits Observed: 120.93 SOL
Rent Exempt Reserve: 1.72 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
5oCTji...du4s MV 🔥0%fee+MEV🔥 mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 65,685.16 SOL
CU1zDZ...4Abd MV 🔥0%fee+MEV🔥 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS 20,650.83 SOL Jito
2eFZTY...1RMS MV 🔥0%fee+MEV🔥 FZEaZMmrRC3PDPFMzqooKLS2JjoyVkKNd2MkHjr7Xvyq 7,667.9 SOL Edgevana
8wXn8W...aSu8 MV 🔥0%fee+MEV🔥 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 2,154.79 SOL BlazeStake
3sGg8T...RdAL MV 🔥0%fee+MEV🔥 HbJTxftxnXgpePCshA8FubsRj9MW4kfPscfuUfn44fnt 1,362.98 SOL Jpool
3Q7y1Y...TNiM MV 🔥0%fee+MEV🔥 mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 570.65 SOL
7UJCBt...bXnS MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 109.23 SOL
FVD8LF...5DSn MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 104.78 SOL
8CdhfE...z4z5 MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 94.23 SOL
9u7JrS...v89Q MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 83.82 SOL
41MANp...r78F MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 81.7 SOL
3DZvAL...spwq MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 81.7 SOL
6Jrt8T...naf7 MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 81.05 SOL
684LjJ...JAEn MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 77.58 SOL
96hkMj...zQHv MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 68.31 SOL
Ajt8vc...tuSJ MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 68.31 SOL
Cagbr8...XJcq MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 63.76 SOL
5SQJuJ...7fyo MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 63.76 SOL
8DxK8B...zMTP MV 🔥0%fee+MEV🔥 TXkXjYGjRXkmXbhG5GxDMbQWoMccn2NvvpBgqCc48EQ 59.64 SOL
9qZRBk...gFyW MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 49.15 SOL
7bafQJ...hafc MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 49.15 SOL
6AM8UJ...NF2C MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 49.15 SOL
4yo4Wd...P6DF MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 47.73 SOL
6gZxGE...hVjV MV 🔥0%fee+MEV🔥 stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 40.69 SOL
CFD9mh...ssco MV 🔥0%fee+MEV🔥 AN29y26UHyCQgtcW5eHh9qU64NbEMtrDDoC8Bgq4uHes 39.42 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
160,949,768
278,602,435
357,754
394,438
36,684 9.30% 2024-07-20 09:08:59 UTC
160,948,885
278,601,496
356,871
393,493
36,622 9.31% 2024-07-20 09:01:36 UTC
160,947,991
278,600,549
355,977
392,550
36,573 9.32% 2024-07-20 08:51:34 UTC
160,947,168
278,599,644
355,154
391,645
36,491 9.32% 2024-07-20 08:45:13 UTC
160,946,300
278,598,713
354,286
390,724
36,438 9.33% 2024-07-20 08:37:22 UTC
160,945,347
278,597,719
353,333
389,720
36,387 9.34% 2024-07-20 08:35:06 UTC
160,944,500
278,596,807
352,486
388,808
36,322 9.34% 2024-07-20 08:23:28 UTC
160,943,672
278,595,892
351,658
387,894
36,236 9.34% 2024-07-20 08:20:47 UTC
160,942,719
278,594,851
350,705
386,852
36,147 9.34% 2024-07-20 08:08:08 UTC
160,941,959
278,593,922
349,945
385,953
36,008 9.33% 2024-07-20 08:03:10 UTC
160,941,120
278,593,019
349,106
385,017
35,911 9.33% 2024-07-20 07:53:44 UTC
160,940,262
278,592,072
348,248
384,092
35,844 9.33% 2024-07-20 07:48:45 UTC
160,939,399
278,591,128
347,385
383,129
35,744 9.33% 2024-07-20 07:43:45 UTC
160,938,566
278,590,212
346,552
382,208
35,656 9.33% 2024-07-20 07:34:12 UTC
160,937,700
278,589,293
345,686
381,292
35,606 9.34% 2024-07-20 07:24:57 UTC
160,936,849
278,588,363
344,835
380,363
35,528 9.34% 2024-07-20 07:22:20 UTC
160,935,990
278,587,440
343,976
379,441
35,465 9.35% 2024-07-20 07:12:51 UTC
160,935,077
278,586,467
343,063
378,468
35,405 9.35% 2024-07-20 07:02:39 UTC
160,934,196
278,585,503
342,182
377,508
35,326 9.36% 2024-07-20 06:58:19 UTC
160,933,299
278,584,555
341,285
376,556
35,271 9.37% 2024-07-20 06:51:14 UTC
160,932,499
278,583,644
340,485
375,644
35,159 9.36% 2024-07-20 06:46:18 UTC
160,931,632
278,582,677
339,618
374,678
35,060 9.36% 2024-07-20 06:36:59 UTC
160,930,749
278,581,717
338,735
373,705
34,970 9.36% 2024-07-20 06:26:35 UTC
160,929,875
278,580,795
337,861
372,797
34,936 9.37% 2024-07-20 06:22:26 UTC
160,928,943
278,579,835
336,929
371,837
34,908 9.39% 2024-07-20 06:15:18 UTC
160,928,073
278,578,899
336,059
370,873
34,814 9.39% 2024-07-20 06:10:23 UTC
160,927,149
278,577,925
335,135
369,926
34,791 9.40% 2024-07-20 06:03:01 UTC
160,926,303
278,576,978
334,289
368,979
34,690 9.40% 2024-07-20 05:53:31 UTC
160,925,445
278,576,068
333,431
368,068
34,637 9.41% 2024-07-20 05:46:27 UTC
160,924,573
278,575,122
332,559
367,120
34,561 9.41% 2024-07-20 05:37:16 UTC
160,923,754
278,574,180
331,740
366,184
34,444 9.41% 2024-07-20 05:29:56 UTC
160,922,907
278,573,281
330,893
365,282
34,389 9.41% 2024-07-20 05:26:25 UTC
160,922,054
278,572,319
330,040
364,316
34,276 9.41% 2024-07-20 05:15:43 UTC
160,921,147
278,571,358
329,133
363,358
34,225 9.42% 2024-07-20 05:11:55 UTC
160,920,300
278,570,417
328,286
362,418
34,132 9.42% 2024-07-20 05:01:16 UTC
160,919,506
278,569,517
327,492
361,516
34,024 9.41% 2024-07-20 04:57:37 UTC
160,918,644
278,568,581
326,630
360,581
33,951 9.42% 2024-07-20 04:51:38 UTC
160,917,929
278,567,672
325,915
359,671
33,756 9.39% 2024-07-20 04:40:05 UTC
160,917,019
278,566,632
325,005
358,633
33,628 9.38% 2024-07-20 04:35:10 UTC
160,916,166
278,565,699
324,152
357,700
33,548 9.38% 2024-07-20 04:27:01 UTC
160,915,342
278,564,771
323,328
356,772
33,444 9.37% 2024-07-20 04:17:05 UTC
160,914,463
278,563,829
322,449
355,832
33,383 9.38% 2024-07-20 04:10:39 UTC
160,913,603
278,562,907
321,589
354,906
33,317 9.39% 2024-07-20 04:05:33 UTC
160,912,800
278,561,968
320,786
353,972
33,186 9.38% 2024-07-20 03:58:29 UTC
160,911,940
278,561,049
319,926
353,050
33,124 9.38% 2024-07-20 03:49:06 UTC
160,910,890
278,559,941
318,876
351,947
33,071 9.40% 2024-07-20 03:40:49 UTC
160,910,002
278,558,986
317,988
350,992
33,004 9.40% 2024-07-20 03:33:33 UTC
160,909,116
278,558,029
317,102
350,030
32,928 9.41% 2024-07-20 03:29:46 UTC
160,908,152
278,557,044
316,138
349,045
32,907 9.43% 2024-07-20 03:23:45 UTC
160,907,300
278,556,100
315,286
348,100
32,814 9.43% 2024-07-20 03:16:07 UTC
160,906,392
278,555,121
314,378
347,122
32,744 9.43% 2024-07-20 03:06:33 UTC
160,905,499
278,554,187
313,485
346,188
32,703 9.45% 2024-07-20 03:01:31 UTC
160,904,577
278,553,201
312,563
345,202
32,639 9.46% 2024-07-20 02:49:48 UTC
160,903,684
278,552,252
311,670
344,250
32,580 9.46% 2024-07-20 02:47:21 UTC
160,902,797
278,551,303
310,783
343,301
32,518 9.47% 2024-07-20 02:35:32 UTC
160,901,921
278,550,349
309,907
342,350
32,443 9.48% 2024-07-20 02:30:21 UTC
160,901,020
278,549,417
309,006
341,419
32,413 9.49% 2024-07-20 02:25:47 UTC
160,900,102
278,548,475
308,088
340,475
32,387 9.51% 2024-07-20 02:15:58 UTC
160,899,247
278,547,553
307,233
339,555
32,322 9.52% 2024-07-20 02:08:59 UTC
160,898,337
278,546,572
306,323
338,572
32,249 9.53% 2024-07-20 02:01:58 UTC
Back to All Validators