Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: C44jVDJigjyhm8B4tfnYPR6GCavyAkqAN1XBhexHuGjH
Identity Account: 4UggjPNkSEMbGV4eBfB817DaYFoYZ1HKgSB6c8fQ7qAz
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 4UggjPNkSEMbGV4eBfB817DaYFoYZ1HKgSB6c8fQ7qAz
Authorized Voters: {"597"=>"4UggjPNkSEMbGV4eBfB817DaYFoYZ1HKgSB6c8fQ7qAz"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators