Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: AKLBG4yye1k6WdjMfzRtR5CZweRCeDiCrXqYE9WArNV
Identity Account: 6FTLATh7CDdqkFyYJuTR7oFyvhVK6UHUK92fELg2mRno
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 6FTLATh7CDdqkFyYJuTR7oFyvhVK6UHUK92fELg2mRno
Authorized Voters: {"599"=>"6FTLATh7CDdqkFyYJuTR7oFyvhVK6UHUK92fELg2mRno"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators