Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: BNK1VUYRQKr9g7VFxiU3kARmYRpPB8xMyJhfaxYSLQe7
Identity Account: 6XASEv4VzAyPHmzJEc1wTMZsYLB2ov4ggdzjVY8Q3Uuh
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 6Nxo4jKBWJVVwFS4Q2JF2mGm95wz4xWYmVVu8ytNoug4
Authorized Voters: {"599"=>"6XASEv4VzAyPHmzJEc1wTMZsYLB2ov4ggdzjVY8Q3Uuh"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators