Account Details

Identity Account: 6XuG6Q7n83JsMaLzCsqLPHKtFbh8jvSrcYJjhycjapL
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: HvuyAnCnTzfs86SUWonMyFHxvdAQBeHZ7zn85qV65uKy
Authorized Voters: {"668"=>"6XuG6Q7n83JsMaLzCsqLPHKtFbh8jvSrcYJjhycjapL"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators