Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: PFCYZTCoC9FskunxXGv7bAmThK1jPvu92TxbU6odiUG
Identity Account: 6ZHmHdYmKXyyCYNrbsx2d233H59ZL34Yryxqk5QvkKKX
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 7eTMFeANL4C8nUR1RHrWpBzSt956TKzo1nVcP98cxEee
Authorized Voters: {"584"=>"6ZHmHdYmKXyyCYNrbsx2d233H59ZL34Yryxqk5QvkKKX"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators