Account Details

Identity Account: 6ajJvpm8gdqKyVhaYJ44geWi1CR64qKJYdLPwsdCBtBk
Commission: 90 %
Authorized Withdrawer: Cy4nhVuRqcP86DKkJtDp52AEFQPcsxXB1ESAXKhkohrB
Authorized Voters: {"631"=>"6ajJvpm8gdqKyVhaYJ44geWi1CR64qKJYdLPwsdCBtBk"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 60,326.43 SOL
Active Stake: 60,325.37 SOL
Average Active Stake: 4,021.69 SOL
Credits Observed: 0.33 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
64PtDR...cUR8 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 10,879.07 SOL
Cg9kdy...hQbX Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 9,717.73 SOL
8Je454...ebzw Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 8,990.73 SOL
3mXq3A...nk6u Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 7,627.27 SOL
9bAAok...uc2d Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 6,986.74 SOL
GJyB3A...RQmH Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 5,027.54 SOL
FHhGcZ...M7TG Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 3,700.95 SOL
BSGzVb...nac9 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,363.66 SOL
6NyByr...crYY Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,018.97 SOL
7z6Ufw...ssZg Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,869.89 SOL
4r6Rx9...2sVj Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,142.03 SOL
GwJqHu...MgHd Solana Validator 8eCePw4X6KCZYpTGLgcz3BcDeaVAvW8JbznzZKtnJzSG 1.06 SOL
9VDpoU...UyLV Solana Validator 5pYoRRBF69LhCrSeBZix6A83NEWWhWKet2tnSAYhwFh1 0.49 SOL
6taWwf...dDYE Solana Validator 4G6i9E3AGnBLyo1KsMbiQSJzUChAfxD7SwagzSiySQK6 0.29 SOL
76oTz6...cPcP Solana Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
GfCKL8...YH9x Solana Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
5at2yh...4h7L Solana Validator 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
20,644,000
272,699,222
99,038
107,222
8,184 7.63% 2024-06-19 03:48:56 UTC
20,642,991
272,698,161
98,029
106,160
8,131 7.66% 2024-06-19 03:41:24 UTC
20,642,009
272,697,088
97,047
105,086
8,039 7.65% 2024-06-19 03:33:13 UTC
20,641,050
272,696,040
96,088
104,041
7,953 7.64% 2024-06-19 03:25:08 UTC
20,639,974
272,694,895
95,012
102,910
7,898 7.67% 2024-06-19 03:22:06 UTC
20,639,005
272,693,809
94,043
101,814
7,771 7.63% 2024-06-19 03:09:09 UTC
20,637,936
272,692,699
92,974
100,704
7,730 7.68% 2024-06-19 03:01:27 UTC
20,636,995
272,691,663
92,033
99,664
7,631 7.66% 2024-06-19 02:53:39 UTC
20,635,990
272,690,609
91,028
98,611
7,583 7.69% 2024-06-19 02:45:28 UTC
20,635,069
272,689,556
90,107
97,558
7,451 7.64% 2024-06-19 02:38:10 UTC
20,634,148
272,688,528
89,186
96,531
7,345 7.61% 2024-06-19 02:29:42 UTC
20,633,113
272,687,434
88,151
95,438
7,287 7.64% 2024-06-19 02:22:23 UTC
20,632,093
272,686,342
87,131
94,346
7,215 7.65% 2024-06-19 02:16:49 UTC
20,631,047
272,685,222
86,085
93,224
7,139 7.66% 2024-06-19 02:11:01 UTC
20,630,063
272,684,137
85,101
92,137
7,036 7.64% 2024-06-19 02:03:39 UTC
20,629,019
272,683,045
84,057
91,046
6,989 7.68% 2024-06-19 01:50:20 UTC
20,627,973
272,681,935
83,011
89,934
6,923 7.70% 2024-06-19 01:42:20 UTC
20,626,871
272,680,804
81,909
88,802
6,893 7.76% 2024-06-19 01:36:46 UTC
20,625,791
272,679,678
80,829
87,680
6,851 7.81% 2024-06-19 01:30:42 UTC
20,624,739
272,678,555
79,777
86,557
6,780 7.83% 2024-06-19 01:23:21 UTC
20,623,642
272,677,419
78,680
85,417
6,737 7.89% 2024-06-19 01:10:30 UTC
20,622,542
272,676,279
77,580
84,281
6,701 7.95% 2024-06-19 01:01:40 UTC
20,621,527
272,675,175
76,565
83,176
6,611 7.95% 2024-06-19 00:52:57 UTC
20,620,466
272,674,088
75,504
82,090
6,586 8.02% 2024-06-19 00:45:23 UTC
20,619,432
272,672,980
74,470
80,982
6,512 8.04% 2024-06-19 00:37:01 UTC
20,618,450
272,671,917
73,488
79,920
6,432 8.05% 2024-06-19 00:28:59 UTC
20,617,391
272,670,799
72,429
78,801
6,372 8.09% 2024-06-19 00:26:51 UTC
20,616,381
272,669,722
71,419
77,724
6,305 8.11% 2024-06-19 00:18:50 UTC
20,615,401
272,668,637
70,439
76,639
6,200 8.09% 2024-06-19 00:10:55 UTC
20,614,448
272,667,559
69,486
75,562
6,076 8.04% 2024-06-18 23:57:45 UTC
20,613,488
272,666,511
68,526
74,512
5,986 8.03% 2024-06-18 23:49:50 UTC
20,612,554
272,665,463
67,592
73,467
5,875 8.00% 2024-06-18 23:41:39 UTC
20,611,593
272,664,387
66,631
72,388
5,757 7.95% 2024-06-18 23:33:32 UTC
20,610,562
272,663,275
65,600
71,277
5,677 7.96% 2024-06-18 23:25:28 UTC
20,609,574
272,662,172
64,612
70,177
5,565 7.93% 2024-06-18 23:17:37 UTC
20,608,577
272,661,072
63,615
69,073
5,458 7.90% 2024-06-18 23:09:53 UTC
20,607,626
272,660,006
62,664
68,006
5,342 7.86% 2024-06-18 23:05:37 UTC
20,606,651
272,658,916
61,689
66,920
5,231 7.82% 2024-06-18 22:52:34 UTC
20,605,694
272,657,826
60,732
65,828
5,096 7.74% 2024-06-18 22:49:33 UTC
20,604,712
272,656,736
59,750
64,738
4,988 7.70% 2024-06-18 22:39:21 UTC
20,603,722
272,655,636
58,760
63,639
4,879 7.67% 2024-06-18 22:33:21 UTC
20,602,718
272,654,573
57,756
62,574
4,818 7.70% 2024-06-18 22:20:43 UTC
20,601,759
272,653,490
56,797
61,493
4,696 7.64% 2024-06-18 22:12:34 UTC
20,600,709
272,652,403
55,747
60,405
4,658 7.71% 2024-06-18 22:04:26 UTC
20,599,694
272,651,306
54,732
59,307
4,575 7.71% 2024-06-18 21:56:01 UTC
20,598,640
272,650,192
53,678
58,191
4,513 7.76% 2024-06-18 21:48:56 UTC
20,597,630
272,649,096
52,668
57,102
4,434 7.77% 2024-06-18 21:45:40 UTC
20,596,608
272,647,985
51,646
55,984
4,338 7.75% 2024-06-18 21:31:58 UTC
20,595,616
272,646,903
50,654
54,904
4,250 7.74% 2024-06-18 21:23:53 UTC
20,594,610
272,645,783
49,648
53,792
4,144 7.70% 2024-06-18 21:16:34 UTC
20,593,600
272,644,698
48,638
52,700
4,062 7.71% 2024-06-18 21:07:53 UTC
20,592,596
272,643,621
47,634
51,624
3,990 7.73% 2024-06-18 20:59:43 UTC
20,591,564
272,642,528
46,602
50,528
3,926 7.77% 2024-06-18 20:51:17 UTC
20,590,654
272,641,495
45,692
49,496
3,804 7.69% 2024-06-18 20:43:23 UTC
20,589,352
272,640,074
44,390
48,073
3,683 7.66% 2024-06-18 20:32:48 UTC
20,588,352
272,638,995
43,390
46,998
3,608 7.68% 2024-06-18 20:25:09 UTC
20,587,263
272,637,807
42,301
45,817
3,516 7.67% 2024-06-18 20:21:52 UTC
20,586,274
272,636,735
41,312
44,736
3,424 7.65% 2024-06-18 20:07:49 UTC
20,585,210
272,635,614
40,248
43,617
3,369 7.72% 2024-06-18 20:00:51 UTC
20,584,200
272,634,495
39,238
42,496
3,258 7.67% 2024-06-18 19:52:01 UTC
Back to All Validators