Account Details

Identity Account: 6ajJvpm8gdqKyVhaYJ44geWi1CR64qKJYdLPwsdCBtBk
Commission: 90 %
Authorized Withdrawer: Cy4nhVuRqcP86DKkJtDp52AEFQPcsxXB1ESAXKhkohrB
Authorized Voters: {"618"=>"6ajJvpm8gdqKyVhaYJ44geWi1CR64qKJYdLPwsdCBtBk"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 71,252.08 SOL
Active Stake: 71,251.02 SOL
Average Active Stake: 4,750.07 SOL
Credits Observed: 0.26 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
Gm6Q3o...VfRS Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 10,956.54 SOL
64PtDR...cUR8 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 10,873.5 SOL
Cg9kdy...hQbX Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 9,712.76 SOL
8Je454...ebzw Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 8,986.13 SOL
3mXq3A...nk6u Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 7,623.37 SOL
9bAAok...uc2d Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 6,983.16 SOL
GJyB3A...RQmH Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 5,024.96 SOL
FHhGcZ...M7TG Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 3,699.05 SOL
BSGzVb...nac9 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,362.45 SOL
6NyByr...crYY Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,017.94 SOL
7z6Ufw...ssZg Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,868.94 SOL
4r6Rx9...2sVj Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,141.45 SOL
GwJqHu...MgHd Solana Validator 8eCePw4X6KCZYpTGLgcz3BcDeaVAvW8JbznzZKtnJzSG 1.06 SOL
9VDpoU...UyLV Solana Validator 5pYoRRBF69LhCrSeBZix6A83NEWWhWKet2tnSAYhwFh1 0.49 SOL
6taWwf...dDYE Solana Validator 4G6i9E3AGnBLyo1KsMbiQSJzUChAfxD7SwagzSiySQK6 0.29 SOL
76oTz6...cPcP Solana Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
GfCKL8...YH9x Solana Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
16,261,869
267,152,359
158,583
176,361
17,778 10.08% 2024-05-21 18:44:40 UTC
16,260,799
267,151,101
157,513
175,101
17,588 10.04% 2024-05-21 18:35:10 UTC
16,259,929
267,149,973
156,643
173,975
17,332 9.96% 2024-05-21 18:28:53 UTC
16,258,934
267,148,844
155,648
172,846
17,198 9.95% 2024-05-21 18:24:17 UTC
16,257,915
267,147,671
154,629
171,672
17,043 9.93% 2024-05-21 18:16:33 UTC
16,256,965
267,146,555
153,679
170,557
16,878 9.90% 2024-05-21 18:08:09 UTC
16,256,042
267,145,441
152,756
169,445
16,689 9.85% 2024-05-21 17:59:02 UTC
16,255,136
267,144,318
151,850
168,318
16,468 9.78% 2024-05-21 17:51:00 UTC
16,254,165
267,143,187
150,879
167,192
16,313 9.76% 2024-05-21 17:42:32 UTC
16,253,186
267,142,038
149,900
166,042
16,142 9.72% 2024-05-21 17:28:06 UTC
16,252,169
267,140,903
148,883
164,905
16,022 9.72% 2024-05-21 17:25:51 UTC
16,251,170
267,139,751
147,884
163,753
15,869 9.69% 2024-05-21 17:10:49 UTC
16,250,153
267,138,607
146,867
162,608
15,741 9.68% 2024-05-21 17:02:53 UTC
16,249,158
267,137,497
145,872
161,501
15,629 9.68% 2024-05-21 17:00:14 UTC
16,248,134
267,136,346
144,848
160,350
15,502 9.67% 2024-05-21 16:45:38 UTC
16,247,069
267,135,161
143,783
159,161
15,378 9.66% 2024-05-21 16:37:31 UTC
16,246,087
267,134,050
142,801
158,052
15,251 9.65% 2024-05-21 16:31:03 UTC
16,245,105
267,132,948
141,819
156,947
15,128 9.64% 2024-05-21 16:22:51 UTC
16,244,065
267,131,800
140,779
155,800
15,021 9.64% 2024-05-21 16:18:19 UTC
16,242,828
267,130,437
139,542
154,437
14,895 9.64% 2024-05-21 16:01:38 UTC
16,241,813
267,129,295
138,527
153,296
14,769 9.63% 2024-05-21 15:54:06 UTC
16,240,795
267,128,161
137,509
152,162
14,653 9.63% 2024-05-21 15:51:44 UTC
16,239,752
267,127,027
136,466
151,026
14,560 9.64% 2024-05-21 15:43:23 UTC
16,238,686
267,125,902
135,400
149,903
14,503 9.67% 2024-05-21 15:34:48 UTC
16,237,667
267,124,785
134,381
148,787
14,406 9.68% 2024-05-21 15:27:04 UTC
16,236,709
267,123,668
133,423
147,671
14,248 9.65% 2024-05-21 15:11:27 UTC
16,235,714
267,122,534
132,428
146,539
14,111 9.63% 2024-05-21 15:09:52 UTC
16,234,612
267,121,340
131,326
145,343
14,017 9.64% 2024-05-21 15:01:53 UTC
16,233,565
267,120,202
130,279
144,204
13,925 9.66% 2024-05-21 14:45:48 UTC
16,232,522
267,119,060
129,236
143,063
13,827 9.66% 2024-05-21 14:44:21 UTC
16,231,428
267,117,881
128,142
141,884
13,742 9.69% 2024-05-21 14:35:39 UTC
16,230,364
267,116,696
127,078
140,698
13,620 9.68% 2024-05-21 14:27:03 UTC
16,229,312
267,115,534
126,026
139,538
13,512 9.68% 2024-05-21 14:19:03 UTC
16,228,192
267,114,261
124,906
138,265
13,359 9.66% 2024-05-21 14:09:59 UTC
16,227,042
267,112,994
123,756
137,000
13,244 9.67% 2024-05-21 14:00:37 UTC
16,225,970
267,111,809
122,684
135,824
13,140 9.67% 2024-05-21 13:44:37 UTC
16,224,905
267,110,590
121,619
134,594
12,975 9.64% 2024-05-21 13:42:53 UTC
16,223,836
267,109,429
120,550
133,431
12,881 9.65% 2024-05-21 13:33:37 UTC
16,222,769
267,108,233
119,483
132,234
12,751 9.64% 2024-05-21 13:25:03 UTC
16,221,720
267,107,076
118,434
131,079
12,645 9.65% 2024-05-21 13:16:04 UTC
16,220,664
267,105,940
117,378
129,940
12,562 9.67% 2024-05-21 13:07:46 UTC
16,219,631
267,104,839
116,345
128,841
12,496 9.70% 2024-05-21 12:52:31 UTC
16,218,520
267,103,633
115,234
127,642
12,408 9.72% 2024-05-21 12:51:00 UTC
16,217,455
267,102,487
114,169
126,490
12,321 9.74% 2024-05-21 12:35:20 UTC
16,216,433
267,101,349
113,147
125,353
12,206 9.74% 2024-05-21 12:33:41 UTC
16,215,376
267,100,225
112,090
124,224
12,134 9.77% 2024-05-21 12:25:53 UTC
16,214,377
267,099,118
111,091
123,133
12,042 9.78% 2024-05-21 12:13:18 UTC
16,213,418
267,098,017
110,132
122,020
11,888 9.74% 2024-05-21 12:09:24 UTC
16,212,342
267,096,845
109,056
120,852
11,796 9.76% 2024-05-21 12:00:24 UTC
16,211,289
267,095,709
108,003
119,711
11,708 9.78% 2024-05-21 11:45:50 UTC
16,210,225
267,094,565
106,939
118,566
11,627 9.81% 2024-05-21 11:37:22 UTC
16,209,226
267,093,451
105,940
117,455
11,515 9.80% 2024-05-21 11:29:42 UTC
16,208,218
267,092,344
104,932
116,348
11,416 9.81% 2024-05-21 11:20:56 UTC
16,207,202
267,091,253
103,916
115,253
11,337 9.84% 2024-05-21 11:12:51 UTC
16,206,186
267,090,101
102,900
114,102
11,202 9.82% 2024-05-21 11:10:45 UTC
16,205,129
267,088,955
101,843
112,958
11,115 9.84% 2024-05-21 11:02:21 UTC
16,204,100
267,087,845
100,814
111,847
11,033 9.86% 2024-05-21 10:49:56 UTC
16,203,137
267,086,781
99,851
110,784
10,933 9.87% 2024-05-21 10:46:04 UTC
16,202,154
267,085,702
98,868
109,705
10,837 9.88% 2024-05-21 10:37:39 UTC
16,201,207
267,084,668
97,921
108,667
10,746 9.89% 2024-05-21 10:25:55 UTC
Back to All Validators