Account Details

Identity Account: 76qvvT56uoMDwdCZEekRH7FJZLvhkgmoi2iNuTK7T9HL
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: GVRFUBQVCCKjoSkkZERLNN8yrGdXDSQcbF6FbmY93p76
Authorized Voters: {"646"=>"76qvvT56uoMDwdCZEekRH7FJZLvhkgmoi2iNuTK7T9HL"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 2,495
Delegated Stake: 229,001.62 SOL
Active Stake: 228,440.2 SOL
Average Active Stake: 91.82 SOL
Credits Observed: 348.63 SOL
Rent Exempt Reserve: 5.7 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
3qbTke...wdvG VovaZero mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 129,954.62 SOL
8Pg3Nw...kqqb VovaZero 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS 65,055.5 SOL Jito
GfCYG4...gGbi VovaZero 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 20,118.3 SOL Marinade
uphEX1...6KP8 VovaZero HbJTxftxnXgpePCshA8FubsRj9MW4kfPscfuUfn44fnt 1,372.86 SOL Jpool
FTLRLK...QcgC VovaZero 2s9Ys6fhq6Q9VXCRfg3RToKJXkx21xVvFNCtY3atytKH 504.42 SOL
6cMYNR...KAKo VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 340.77 SOL
CFBdEv...NFjb VovaZero mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 176.63 SOL
H2fMQH...RSEh VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 149.29 SOL
F387K1...fSLu VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 147.78 SOL
FfLEKE...GCao VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 146.13 SOL
AreK1W...y5gT VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 145.99 SOL
7hZVtE...zCSC VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 140.84 SOL
Arp7H8...Mtko VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 139.28 SOL
5ur6bH...MPGJ VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 138.75 SOL
48NfKe...mRvm VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 130.05 SOL
6S3MHV...D9mB VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 122.36 SOL
FRvLyD...5gEN VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 120.08 SOL
69VJEA...734o VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 116.56 SOL
74VkjZ...GPyr VovaZero Fxvmwdn8wKGdFELUSadBbQkKVUrEaQ7gZngYpCPQtkn9 101.56 SOL
Hsqigz...9dJT VovaZero 2VG5VKyb67ka45p9bQCdZuyDXLsVbxMvLkBqHWPM1qNj 101.52 SOL
FmZ2BB...bnXH VovaZero HanNgoEWQFemyQoxNUBk6sAk47r8xcVkNNDwXbRRT1uq 100.87 SOL
B3QN4n...REo6 VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 98.99 SOL
7gQnVp...FuWm VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 86.85 SOL
3XKQSe...RM5w VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 86.85 SOL
454ycs...HLjr VovaZero stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 86.84 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
139,989,152
279,347,221
255,789
275,223
19,434 7.06% 2024-07-24 05:49:51 UTC
139,988,320
279,346,303
254,957
274,301
19,344 7.05% 2024-07-24 05:45:47 UTC
139,987,421
279,345,351
254,058
273,352
19,294 7.06% 2024-07-24 05:38:41 UTC
139,986,542
279,344,396
253,179
272,396
19,217 7.05% 2024-07-24 05:28:40 UTC
139,985,726
279,343,490
252,363
271,494
19,131 7.05% 2024-07-24 05:21:40 UTC
139,984,800
279,342,504
251,437
270,524
19,087 7.06% 2024-07-24 05:16:57 UTC
139,983,884
279,341,540
250,521
269,541
19,020 7.06% 2024-07-24 05:06:38 UTC
139,983,015
279,340,564
249,652
268,564
18,912 7.04% 2024-07-24 05:02:26 UTC
139,982,135
279,339,607
248,772
267,604
18,832 7.04% 2024-07-24 04:52:38 UTC
139,981,293
279,338,655
247,930
266,655
18,725 7.02% 2024-07-24 04:45:45 UTC
139,980,408
279,337,707
247,045
265,708
18,663 7.02% 2024-07-24 04:40:54 UTC
139,979,531
279,336,755
246,168
264,751
18,583 7.02% 2024-07-24 04:31:29 UTC
139,978,641
279,335,805
245,278
263,806
18,528 7.02% 2024-07-24 04:23:57 UTC
139,977,732
279,334,802
244,369
262,820
18,451 7.02% 2024-07-24 04:19:22 UTC
139,976,821
279,333,856
243,458
261,857
18,399 7.03% 2024-07-24 04:12:34 UTC
139,975,913
279,332,880
242,550
260,879
18,329 7.03% 2024-07-24 04:02:29 UTC
139,975,079
279,331,940
241,716
259,940
18,224 7.01% 2024-07-24 03:55:26 UTC
139,974,164
279,330,970
240,801
258,971
18,170 7.02% 2024-07-24 03:51:00 UTC
139,973,242
279,330,019
239,879
258,024
18,145 7.03% 2024-07-24 03:41:38 UTC
139,972,389
279,329,059
239,026
257,055
18,029 7.01% 2024-07-24 03:37:29 UTC
139,971,425
279,328,029
238,062
256,004
17,942 7.01% 2024-07-24 03:26:42 UTC
139,970,629
279,327,055
237,266
255,057
17,791 6.98% 2024-07-24 03:22:14 UTC
139,969,718
279,326,063
236,355
254,069
17,714 6.97% 2024-07-24 03:16:08 UTC
139,968,790
279,325,087
235,427
253,085
17,658 6.98% 2024-07-24 03:04:38 UTC
139,967,810
279,324,081
234,447
252,081
17,634 7.00% 2024-07-24 03:00:44 UTC
139,966,912
279,323,116
233,549
251,116
17,567 7.00% 2024-07-24 02:50:04 UTC
139,965,996
279,322,129
232,633
250,140
17,507 7.00% 2024-07-24 02:46:57 UTC
139,965,098
279,321,169
231,735
249,170
17,435 7.00% 2024-07-24 02:35:43 UTC
139,964,223
279,320,216
230,860
248,218
17,358 6.99% 2024-07-24 02:32:49 UTC
139,963,328
279,319,265
229,965
247,268
17,303 7.00% 2024-07-24 02:24:49 UTC
139,962,416
279,318,295
229,053
246,296
17,243 7.00% 2024-07-24 02:14:43 UTC
139,961,552
279,317,339
228,189
245,340
17,151 6.99% 2024-07-24 02:10:12 UTC
139,960,653
279,316,354
227,290
244,379
17,089 6.99% 2024-07-24 01:59:54 UTC
139,959,771
279,315,420
226,408
243,421
17,013 6.99% 2024-07-24 01:52:52 UTC
139,958,854
279,314,455
225,491
242,456
16,965 7.00% 2024-07-24 01:48:24 UTC
139,957,977
279,313,495
224,614
241,493
16,879 6.99% 2024-07-24 01:42:50 UTC
139,957,105
279,312,532
223,742
240,533
16,791 6.98% 2024-07-24 01:31:28 UTC
139,956,173
279,311,561
222,810
239,526
16,716 6.98% 2024-07-24 01:26:59 UTC
139,955,281
279,310,588
221,918
238,591
16,673 6.99% 2024-07-24 01:17:06 UTC
139,954,369
279,309,623
221,006
237,622
16,616 6.99% 2024-07-24 01:09:53 UTC
139,953,477
279,308,652
220,114
236,640
16,526 6.98% 2024-07-24 01:06:55 UTC
139,952,585
279,307,691
219,222
235,693
16,471 6.99% 2024-07-24 00:59:35 UTC
139,951,733
279,306,747
218,370
234,748
16,378 6.98% 2024-07-24 00:51:08 UTC
139,950,830
279,305,764
217,467
233,764
16,297 6.97% 2024-07-24 00:44:42 UTC
139,949,985
279,304,828
216,622
232,826
16,204 6.96% 2024-07-24 00:38:24 UTC
139,949,124
279,303,860
215,761
231,858
16,097 6.94% 2024-07-24 00:29:40 UTC
139,948,223
279,302,910
214,860
230,928
16,068 6.96% 2024-07-24 00:22:48 UTC
139,947,426
279,302,022
214,063
230,025
15,962 6.94% 2024-07-24 00:13:17 UTC
139,946,563
279,301,059
213,200
229,064
15,864 6.93% 2024-07-24 00:08:48 UTC
139,945,738
279,300,127
212,375
228,128
15,753 6.91% 2024-07-24 00:01:25 UTC
139,944,844
279,299,160
211,481
227,156
15,675 6.90% 2024-07-23 23:54:15 UTC
139,943,956
279,298,209
210,593
226,208
15,615 6.90% 2024-07-23 23:44:32 UTC
139,943,077
279,297,233
209,714
225,262
15,548 6.90% 2024-07-23 23:42:28 UTC
139,942,232
279,296,319
208,869
224,318
15,449 6.89% 2024-07-23 23:34:27 UTC
139,941,248
279,295,223
207,885
223,197
15,312 6.86% 2024-07-23 23:26:07 UTC
139,940,359
279,294,271
206,996
222,279
15,283 6.88% 2024-07-23 23:15:30 UTC
139,939,461
279,293,323
206,098
221,326
15,228 6.88% 2024-07-23 23:11:26 UTC
139,938,567
279,292,356
205,204
220,356
15,152 6.88% 2024-07-23 23:01:01 UTC
139,937,649
279,291,392
204,286
219,415
15,129 6.90% 2024-07-23 22:54:02 UTC
139,936,834
279,290,459
203,471
218,457
14,986 6.86% 2024-07-23 22:46:55 UTC
Back to All Validators