Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: BpP3GAPvs9rR7iieLyzhPvJwaYYHuckhzC9xBmhb9yz
Identity Account: 7F2vcJca5ewzdJUNcVMKCLVYneq6CX9JFMH1U7JeVG5
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 7F2vcJca5ewzdJUNcVMKCLVYneq6CX9JFMH1U7JeVG5
Authorized Voters: {"600"=>"7F2vcJca5ewzdJUNcVMKCLVYneq6CX9JFMH1U7JeVG5"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators