Account Details

Identity Account: 7eexgwFKGqyTwf27YjNemrz5bRjR5RE6mLC3gnZZbM2x
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: HadwJ2PeddRo8i2uGZvAyoLS2Zfbbg7g4My4nELiBtRJ
Authorized Voters: {"645"=>"7eexgwFKGqyTwf27YjNemrz5bRjR5RE6mLC3gnZZbM2x"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 31,466.0 SOL
Active Stake: 31,186.67 SOL
Average Active Stake: 1,949.17 SOL
Credits Observed: 1.7 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
5mk4ue...wYpB koshelek.ru mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 30,619.66 SOL
8Fyo8F...9dk5 koshelek.ru mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 279.33 SOL
AYHo5x...N94P koshelek.ru HadwJ2PeddRo8i2uGZvAyoLS2Zfbbg7g4My4nELiBtRJ 111.15 SOL
8uy1aS...sLdZ koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 97.59 SOL
8iiBQY...wcjx koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 62.37 SOL
fycZgN...3oao koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 57.82 SOL
Bn4Qxj...uw9x koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 57.38 SOL
DHs335...WyyA koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 51.92 SOL
BZ4vkP...32XQ koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 45.93 SOL
DTmzr1...pfBS koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 42.05 SOL
4i2Zkq...d6DJ koshelek.ru F4cJALCxjQmRBRsR7vDsoYK8fp7P62F8o7MjFH86s3nD 37.5 SOL
DGX4Xz...JKZN koshelek.ru HXdYQ5gixrY2H6Y9gqsD8kPM2JQKSaRiohDQtLbZkRWE 2.28 SOL
CJce3R...Xxu8 koshelek.ru 5zMxfKUV81wFHPPbvEhyQsYE3eDZhunjwSmoDDvfvGqh 1.03 SOL
BNytNx...NFE4 koshelek.ru 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
B41BzD...KgAr koshelek.ru 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
CiDVic...SEKg koshelek.ru 3b7XQeZ8nSMyjcQGTFJS5kBw4pXS2SqtB9ooHCnF2xV9 <0.01 SOL
CNsWxB...NkNx koshelek.ru 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
100,114,720
279,022,940
357,440
382,937
25,497 6.66% 2024-07-22 13:57:54 UTC
100,113,741
279,021,935
356,461
381,936
25,475 6.67% 2024-07-22 13:51:21 UTC
100,112,757
279,020,907
355,477
380,906
25,429 6.68% 2024-07-22 13:43:11 UTC
100,111,781
279,019,884
354,501
379,884
25,383 6.68% 2024-07-22 13:33:32 UTC
100,110,796
279,018,833
353,516
378,832
25,316 6.68% 2024-07-22 13:26:08 UTC
100,109,782
279,017,775
352,502
377,813
25,311 6.70% 2024-07-22 13:20:18 UTC
100,108,914
279,016,830
351,634
376,830
25,196 6.69% 2024-07-22 13:10:26 UTC
100,108,006
279,015,829
350,726
375,830
25,104 6.68% 2024-07-22 13:02:29 UTC
100,107,128
279,014,886
349,848
374,858
25,010 6.67% 2024-07-22 12:57:29 UTC
100,106,221
279,013,927
348,941
373,933
24,992 6.68% 2024-07-22 12:48:17 UTC
100,105,331
279,012,916
348,051
372,918
24,867 6.67% 2024-07-22 12:40:47 UTC
100,104,432
279,011,969
347,152
371,966
24,814 6.67% 2024-07-22 12:33:18 UTC
100,103,387
279,010,883
346,107
370,885
24,778 6.68% 2024-07-22 12:25:50 UTC
100,102,444
279,009,915
345,164
369,917
24,753 6.69% 2024-07-22 12:18:17 UTC
100,101,519
279,008,931
344,239
368,944
24,705 6.70% 2024-07-22 12:11:06 UTC
100,100,630
279,007,984
343,350
367,986
24,636 6.69% 2024-07-22 12:03:35 UTC
100,099,756
279,007,012
342,476
367,013
24,537 6.69% 2024-07-22 11:56:27 UTC
100,098,863
279,006,068
341,583
366,074
24,491 6.69% 2024-07-22 11:49:31 UTC
100,097,943
279,005,098
340,663
365,104
24,441 6.69% 2024-07-22 11:43:56 UTC
100,097,021
279,004,125
339,741
364,126
24,385 6.70% 2024-07-22 11:35:04 UTC
100,096,132
279,003,150
338,852
363,149
24,297 6.69% 2024-07-22 11:30:28 UTC
100,095,188
279,002,159
337,908
362,124
24,216 6.69% 2024-07-22 11:22:45 UTC
100,094,229
279,001,171
336,949
361,173
24,224 6.71% 2024-07-22 11:15:28 UTC
100,093,269
279,000,160
335,989
360,161
24,172 6.71% 2024-07-22 11:07:53 UTC
100,092,345
278,999,192
335,065
359,191
24,126 6.72% 2024-07-22 11:01:21 UTC
100,091,409
278,998,214
334,129
358,194
24,065 6.72% 2024-07-22 10:52:58 UTC
100,090,486
278,997,233
333,206
357,234
24,028 6.73% 2024-07-22 10:46:24 UTC
100,089,561
278,996,271
332,281
356,270
23,989 6.73% 2024-07-22 10:36:40 UTC
100,088,643
278,995,277
331,363
355,276
23,913 6.73% 2024-07-22 10:29:20 UTC
100,087,750
278,994,329
330,470
354,330
23,860 6.73% 2024-07-22 10:24:36 UTC
100,086,690
278,993,239
329,410
353,264
23,854 6.75% 2024-07-22 10:14:53 UTC
100,085,784
278,992,280
328,504
352,277
23,773 6.75% 2024-07-22 10:09:33 UTC
100,084,897
278,991,315
327,617
351,316
23,699 6.75% 2024-07-22 09:59:54 UTC
100,083,986
278,990,377
326,706
350,378
23,672 6.76% 2024-07-22 09:52:47 UTC
100,083,105
278,989,431
325,825
349,431
23,606 6.76% 2024-07-22 09:44:17 UTC
100,082,229
278,988,489
324,949
348,491
23,542 6.76% 2024-07-22 09:40:51 UTC
100,081,393
278,987,535
324,113
347,536
23,423 6.74% 2024-07-22 09:33:09 UTC
100,080,512
278,986,564
323,232
346,566
23,334 6.73% 2024-07-22 09:26:30 UTC
100,079,590
278,985,595
322,310
345,593
23,283 6.74% 2024-07-22 09:19:30 UTC
100,078,689
278,984,636
321,409
344,638
23,229 6.74% 2024-07-22 09:09:49 UTC
100,077,706
278,983,604
320,426
343,605
23,179 6.75% 2024-07-22 09:00:33 UTC
100,076,826
278,982,664
319,546
342,665
23,119 6.75% 2024-07-22 08:57:12 UTC
100,075,937
278,981,700
318,657
341,697
23,040 6.74% 2024-07-22 08:46:17 UTC
100,075,021
278,980,739
317,741
340,740
22,999 6.75% 2024-07-22 08:42:22 UTC
100,074,120
278,979,791
316,840
339,792
22,952 6.75% 2024-07-22 08:32:08 UTC
100,073,204
278,978,830
315,924
338,820
22,896 6.76% 2024-07-22 08:28:09 UTC
100,072,329
278,977,880
315,049
337,883
22,834 6.76% 2024-07-22 08:21:31 UTC
100,071,392
278,976,927
314,112
336,926
22,814 6.77% 2024-07-22 08:15:08 UTC
100,070,458
278,975,952
313,178
335,952
22,774 6.78% 2024-07-22 08:03:24 UTC
100,069,533
278,974,985
312,253
334,986
22,733 6.79% 2024-07-22 07:57:41 UTC
100,068,613
278,974,016
311,333
334,018
22,685 6.79% 2024-07-22 07:52:24 UTC
100,067,721
278,973,047
310,441
333,048
22,607 6.79% 2024-07-22 07:43:39 UTC
100,066,754
278,972,052
309,474
332,053
22,579 6.80% 2024-07-22 07:36:26 UTC
100,065,810
278,971,083
308,530
331,087
22,557 6.81% 2024-07-22 07:31:17 UTC
100,064,901
278,970,138
307,621
330,116
22,495 6.81% 2024-07-22 07:24:54 UTC
100,063,954
278,969,145
306,674
329,146
22,472 6.83% 2024-07-22 07:17:10 UTC
100,063,077
278,968,204
305,797
328,206
22,409 6.83% 2024-07-22 07:07:45 UTC
100,062,138
278,967,238
304,858
327,240
22,382 6.84% 2024-07-22 07:03:29 UTC
100,061,241
278,966,291
303,961
326,293
22,332 6.84% 2024-07-22 06:53:12 UTC
100,060,329
278,965,329
303,049
325,331
22,282 6.85% 2024-07-22 06:49:10 UTC
Back to All Validators