Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: EtvzNcuPAYbaD69RWf7ZFJrVa2JKpyfJvS8RtkQex9i
Identity Account: 7nuWizYQEpkytGTfgEjrvoFFNUCgyzfvwLr3wbTJotym
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 7nuWizYQEpkytGTfgEjrvoFFNUCgyzfvwLr3wbTJotym
Authorized Voters: {"594"=>"7nuWizYQEpkytGTfgEjrvoFFNUCgyzfvwLr3wbTJotym"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators