Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: A9B2kougkaFm93ojoD254cjBwfn7E1zyGHVFvx3sCBAb
Identity Account: 8ViZ3k7b4Xiftg3pxdRtfcvwMq8K37UMJejn1EXUh6xB
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 2pKuS42jwif1sZRmmQCauU3JRYj2gJbXqgxjKRudfJaE
Authorized Voters: {"587"=>"8ViZ3k7b4Xiftg3pxdRtfcvwMq8K37UMJejn1EXUh6xB"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators