Account Details

Identity Account: 968z8KLFDmPCwDs7pqLuE5yAZ8xTt1tfD8YSN4vdELSJ
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: 9c1Xgg8YtaysXNXPr12wVgYLM9VL2X2dUZqwaj5ZJsBx
Authorized Voters: {"644"=>"968z8KLFDmPCwDs7pqLuE5yAZ8xTt1tfD8YSN4vdELSJ"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 390
Delegated Stake: 3,200.85 SOL
Active Stake: 3,200.84 SOL
Average Active Stake: 8.23 SOL
Credits Observed: 49.26 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.89 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
Hnaaqe...Wm1j (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 1,887.7 SOL BlazeStake
GzUziV...i5WU (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 86.13 SOL
8t1yo2...N1JX (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 64.51 SOL
D2fWPj...JYqE (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 41.87 SOL
5Yc8Hx...on2G (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 31.22 SOL
7XUcuC...haeA (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 29.63 SOL
6sJG8T...AjzB (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 28.68 SOL
Erbj4P...EdsW (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 23.58 SOL Marinade
DgbXML...Byou (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.24 SOL
H1P5Bv...S4g2 (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.13 SOL
8cp2KC...phgb (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.13 SOL
3itTZE...CNAP (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.13 SOL
FwKb5U...Wmi5 (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.13 SOL
DSD1Jk...M3yu (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 21.13 SOL
FtdVd8...qYxy (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.99 SOL
Ak1tqb...SzMr (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.99 SOL
HbNrFW...BVaW (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.99 SOL
8viqjo...kJzY (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.99 SOL
7zmEuA...1xYu (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.99 SOL
DveC9t...SPrZ (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 17.65 SOL
DWeJvC...u2Vz (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.82 SOL
45Sig7...U7zT (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.37 SOL
4HDbNZ...FPYy (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 12.88 SOL
G51FxB...TCMo (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 12.31 SOL
FhAJi8...K5Ao (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 11.77 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
126,686,257
278,519,283
281,342
311,281
29,939 9.62% 2024-07-19 22:30:53 UTC
126,685,452
278,518,377
280,537
310,366
29,829 9.61% 2024-07-19 22:25:37 UTC
126,684,612
278,517,479
279,697
309,481
29,784 9.62% 2024-07-19 22:17:14 UTC
126,683,793
278,516,600
278,878
308,601
29,723 9.63% 2024-07-19 22:11:43 UTC
126,682,952
278,515,656
278,037
307,662
29,625 9.63% 2024-07-19 22:04:43 UTC
126,682,211
278,514,795
277,296
306,797
29,501 9.62% 2024-07-19 21:57:19 UTC
126,681,447
278,513,910
276,532
305,914
29,382 9.60% 2024-07-19 21:50:46 UTC
126,680,656
278,513,011
275,741
305,032
29,291 9.60% 2024-07-19 21:43:54 UTC
126,679,818
278,512,111
274,903
304,112
29,209 9.60% 2024-07-19 21:37:31 UTC
126,679,006
278,511,231
274,091
303,228
29,137 9.61% 2024-07-19 21:30:30 UTC
126,678,139
278,510,302
273,224
302,303
29,079 9.62% 2024-07-19 21:23:32 UTC
126,677,312
278,509,373
272,397
301,374
28,977 9.61% 2024-07-19 21:14:23 UTC
126,676,435
278,508,424
271,520
300,427
28,907 9.62% 2024-07-19 21:07:25 UTC
126,675,550
278,507,469
270,635
299,474
28,839 9.63% 2024-07-19 21:02:39 UTC
126,674,725
278,506,581
269,810
298,581
28,771 9.64% 2024-07-19 20:54:14 UTC
126,673,840
278,505,625
268,925
297,628
28,703 9.64% 2024-07-19 20:44:53 UTC
126,672,967
278,504,699
268,052
296,698
28,646 9.65% 2024-07-19 20:40:53 UTC
126,672,099
278,503,767
267,184
295,768
28,584 9.66% 2024-07-19 20:33:42 UTC
126,671,230
278,502,794
266,315
294,794
28,479 9.66% 2024-07-19 20:25:00 UTC
126,670,228
278,501,743
265,313
293,741
28,428 9.68% 2024-07-19 20:15:04 UTC
126,669,298
278,500,744
264,383
292,741
28,358 9.69% 2024-07-19 20:09:48 UTC
126,668,382
278,499,763
263,467
291,764
28,297 9.70% 2024-07-19 20:03:04 UTC
126,667,301
278,498,619
262,386
290,620
28,234 9.72% 2024-07-19 19:56:17 UTC
126,666,353
278,497,612
261,438
289,612
28,174 9.73% 2024-07-19 19:47:03 UTC
126,665,431
278,496,616
260,516
288,617
28,101 9.74% 2024-07-19 19:36:15 UTC
126,664,493
278,495,612
259,578
287,656
28,078 9.76% 2024-07-19 19:31:49 UTC
126,663,629
278,494,695
258,714
286,657
27,943 9.75% 2024-07-19 19:22:41 UTC
126,662,743
278,493,723
257,828
285,697
27,869 9.75% 2024-07-19 19:17:59 UTC
126,661,894
278,492,752
256,979
284,754
27,775 9.75% 2024-07-19 19:08:41 UTC
126,660,927
278,491,727
256,012
283,729
27,717 9.77% 2024-07-19 19:03:19 UTC
126,659,886
278,490,640
254,971
282,642
27,671 9.79% 2024-07-19 18:55:11 UTC
126,658,900
278,489,624
253,985
281,626
27,641 9.81% 2024-07-19 18:45:32 UTC
126,657,873
278,488,456
252,958
280,458
27,500 9.81% 2024-07-19 18:40:17 UTC
126,656,854
278,487,379
251,939
279,381
27,442 9.82% 2024-07-19 18:33:01 UTC
126,655,886
278,486,363
250,971
278,365
27,394 9.84% 2024-07-19 18:21:05 UTC
126,654,924
278,485,355
250,009
277,354
27,345 9.86% 2024-07-19 18:16:51 UTC
126,653,899
278,484,317
248,984
276,319
27,335 9.89% 2024-07-19 18:07:58 UTC
126,652,892
278,483,275
247,977
275,273
27,296 9.92% 2024-07-19 18:02:04 UTC
126,651,919
278,482,265
247,004
274,265
27,261 9.94% 2024-07-19 17:55:56 UTC
126,650,989
278,481,275
246,074
273,277
27,203 9.95% 2024-07-19 17:48:36 UTC
126,649,991
278,480,235
245,076
272,237
27,161 9.98% 2024-07-19 17:41:30 UTC
126,649,070
278,479,237
244,155
271,239
27,084 9.99% 2024-07-19 17:29:35 UTC
126,648,080
278,478,204
243,165
270,206
27,041 10.01% 2024-07-19 17:22:08 UTC
126,647,118
278,477,207
242,203
269,206
27,003 10.03% 2024-07-19 17:18:32 UTC
126,646,146
278,476,204
241,231
268,205
26,974 10.06% 2024-07-19 17:07:36 UTC
126,645,137
278,475,167
240,222
267,167
26,945 10.09% 2024-07-19 17:03:00 UTC
126,644,201
278,474,177
239,286
266,179
26,893 10.10% 2024-07-19 16:55:15 UTC
126,643,187
278,473,132
238,272
265,133
26,861 10.13% 2024-07-19 16:45:56 UTC
126,642,256
278,472,139
237,341
264,140
26,799 10.15% 2024-07-19 16:39:10 UTC
126,641,294
278,471,115
236,379
263,116
26,737 10.16% 2024-07-19 16:31:50 UTC
126,640,277
278,470,051
235,362
262,124
26,762 10.21% 2024-07-19 16:26:28 UTC
126,639,382
278,469,138
234,467
261,140
26,673 10.21% 2024-07-19 16:18:13 UTC
126,638,364
278,468,063
233,449
260,063
26,614 10.23% 2024-07-19 16:08:52 UTC
126,637,432
278,467,059
232,517
259,066
26,549 10.25% 2024-07-19 16:02:13 UTC
126,636,507
278,466,055
231,592
258,057
26,465 10.26% 2024-07-19 15:56:51 UTC
126,635,412
278,464,871
230,497
256,874
26,377 10.27% 2024-07-19 15:48:32 UTC
126,634,506
278,463,899
229,591
255,901
26,310 10.28% 2024-07-19 15:40:00 UTC
126,633,660
278,462,930
228,745
254,930
26,185 10.27% 2024-07-19 15:33:31 UTC
126,632,766
278,461,948
227,851
253,951
26,100 10.28% 2024-07-19 15:22:30 UTC
126,631,833
278,460,940
226,918
252,943
26,025 10.29% 2024-07-19 15:18:45 UTC
Back to All Validators