Mainnet Vote Account

Account Details

Network: mainnet
Vote Account: 5tq4wWgnwRiJVU6nakZrBCZJ63pMEZJxmVrL2WnZ6yQv
Identity Account: 968z8KLFDmPCwDs7pqLuE5yAZ8xTt1tfD8YSN4vdELSJ
Commission: 4 %
Authorized Withdrawer: 9c1Xgg8YtaysXNXPr12wVgYLM9VL2X2dUZqwaj5ZJsBx
Authorized Voters: {"578"=>"968z8KLFDmPCwDs7pqLuE5yAZ8xTt1tfD8YSN4vdELSJ"}

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
FQ1nuV...NCaq (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS 81,565.7 SOL Jito
Erbj4P...EdsW (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 17,216.12 SOL Marinade
BkNcWQ...SHzY (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 13,883.04 SOL
CBYhNH...EeKe (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 11,302.25 SOL
Hnaaqe...Wm1j (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 3,158.89 SOL BlazeStake
3qUAQj...D427 (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 2,544.23 SOL
8gxgJs...3jhy (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV HbJTxftxnXgpePCshA8FubsRj9MW4kfPscfuUfn44fnt 2,195.95 SOL Jpool
DrhnWn...ijss (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 1,919.75 SOL
VvwVnR...3wWb (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 1,207.99 SOL
ArXCxa...XjJU (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 722.31 SOL
PgCSYD...rSPJ (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 364.44 SOL
EpyrSL...gR8E (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 130.83 SOL
2D18wy...xB5C (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 100.62 SOL
CurQ9K...hUQD (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 95.94 SOL
EUsA2o...w9m3 (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 94.81 SOL
AMJvxU...QiRX (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 91.73 SOL
2qDwcS...R8Xc (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 89.98 SOL
GzUziV...i5WU (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 83.7 SOL
H6Gudw...M37W (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 77.5 SOL
9zifaa...4VRE (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 70.17 SOL
BG2qem...3Xki (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 64.36 SOL
8t1yo2...N1JX (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 62.69 SOL
CUQCZK...U18E (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 59.42 SOL
H3oyc1...v7hf (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 55.65 SOL
BXEyTN...EYF7 (V)(;,,;)(V) Why not Zoidberg? +MEV stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 51.22 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
100,995,405
249,802,026
98,257
106,026
7,769 7.33% 2024-02-22 18:44:29 UTC
100,994,477
249,800,909
97,329
104,907
7,578 7.22% 2024-02-22 18:36:18 UTC
100,993,479
249,799,761
96,331
103,762
7,431 7.16% 2024-02-22 18:26:00 UTC
100,992,415
249,798,502
95,267
102,501
7,234 7.06% 2024-02-22 18:18:05 UTC
100,991,497
249,797,387
94,349
101,390
7,041 6.94% 2024-02-22 18:10:03 UTC
100,990,497
249,796,264
93,349
100,265
6,916 6.90% 2024-02-22 18:03:11 UTC
100,989,495
249,795,175
92,347
99,175
6,828 6.88% 2024-02-22 17:53:43 UTC
100,988,480
249,794,092
91,332
98,094
6,762 6.89% 2024-02-22 17:43:00 UTC
100,987,445
249,792,992
90,297
96,994
6,697 6.90% 2024-02-22 17:35:37 UTC
100,986,455
249,791,901
89,307
95,896
6,589 6.87% 2024-02-22 17:27:34 UTC
100,985,432
249,790,830
88,284
94,834
6,550 6.91% 2024-02-22 17:22:10 UTC
100,984,396
249,789,716
87,248
93,717
6,469 6.90% 2024-02-22 17:13:26 UTC
100,983,385
249,788,645
86,237
92,644
6,407 6.92% 2024-02-22 17:06:11 UTC
100,982,242
249,787,365
85,094
91,365
6,271 6.86% 2024-02-22 16:54:02 UTC
100,981,133
249,786,230
83,985
90,235
6,250 6.93% 2024-02-22 16:48:00 UTC
100,980,030
249,785,072
82,882
89,073
6,191 6.95% 2024-02-22 16:38:45 UTC
100,979,005
249,783,983
81,857
87,982
6,125 6.96% 2024-02-22 16:30:05 UTC
100,977,913
249,782,796
80,765
86,797
6,032 6.95% 2024-02-22 16:23:42 UTC
100,976,609
249,781,433
79,461
85,436
5,975 6.99% 2024-02-22 16:16:39 UTC
100,975,564
249,780,281
78,416
84,281
5,865 6.96% 2024-02-22 16:04:37 UTC
100,974,567
249,779,157
77,419
83,160
5,741 6.90% 2024-02-22 15:55:42 UTC
100,973,528
249,778,017
76,380
82,019
5,639 6.88% 2024-02-22 15:48:09 UTC
100,972,522
249,776,913
75,374
80,914
5,540 6.85% 2024-02-22 15:46:11 UTC
100,971,433
249,775,740
74,285
79,741
5,456 6.84% 2024-02-22 15:38:08 UTC
100,970,463
249,774,655
73,315
78,654
5,339 6.79% 2024-02-22 15:26:11 UTC
100,969,254
249,773,375
72,106
77,382
5,276 6.82% 2024-02-22 15:14:42 UTC
100,968,191
249,772,227
71,043
76,229
5,186 6.80% 2024-02-22 15:12:44 UTC
100,967,131
249,771,075
69,983
75,081
5,098 6.79% 2024-02-22 14:58:12 UTC
100,966,072
249,769,923
68,924
73,923
4,999 6.76% 2024-02-22 14:51:41 UTC
100,964,969
249,768,765
67,821
72,766
4,945 6.80% 2024-02-22 14:48:05 UTC
100,963,859
249,767,611
66,711
71,614
4,903 6.85% 2024-02-22 14:36:03 UTC
100,962,761
249,766,452
65,613
70,450
4,837 6.87% 2024-02-22 14:27:53 UTC
100,961,542
249,765,114
64,394
69,116
4,722 6.83% 2024-02-22 14:23:14 UTC
100,960,508
249,764,000
63,360
68,001
4,641 6.82% 2024-02-22 14:09:52 UTC
100,959,467
249,762,873
62,319
66,871
4,552 6.81% 2024-02-22 14:01:53 UTC
100,958,442
249,761,775
61,294
65,774
4,480 6.81% 2024-02-22 13:53:36 UTC
100,957,345
249,760,614
60,197
64,619
4,422 6.84% 2024-02-22 13:46:12 UTC
100,956,248
249,759,460
59,100
63,464
4,364 6.88% 2024-02-22 13:36:28 UTC
100,955,210
249,758,355
58,062
62,355
4,293 6.88% 2024-02-22 13:30:10 UTC
100,954,160
249,757,236
57,012
61,238
4,226 6.90% 2024-02-22 13:25:28 UTC
100,952,922
249,755,933
55,774
59,937
4,163 6.95% 2024-02-22 13:13:51 UTC
100,951,847
249,754,781
54,699
58,781
4,082 6.94% 2024-02-22 13:01:06 UTC
100,950,823
249,753,649
53,675
57,649
3,974 6.89% 2024-02-22 12:52:57 UTC
100,949,841
249,752,562
52,693
56,566
3,873 6.85% 2024-02-22 12:45:21 UTC
100,948,773
249,751,411
51,625
55,415
3,790 6.84% 2024-02-22 12:37:16 UTC
100,947,637
249,750,189
50,489
54,190
3,701 6.83% 2024-02-22 12:32:50 UTC
100,946,665
249,749,147
49,517
53,149
3,632 6.83% 2024-02-22 12:25:05 UTC
100,945,631
249,748,061
48,483
52,061
3,578 6.87% 2024-02-22 12:15:39 UTC
100,944,567
249,746,951
47,419
50,950
3,531 6.93% 2024-02-22 12:06:39 UTC
100,943,523
249,745,793
46,375
49,793
3,418 6.86% 2024-02-22 11:58:13 UTC
100,942,467
249,744,679
45,319
48,680
3,361 6.90% 2024-02-22 11:52:38 UTC
100,941,461
249,743,567
44,313
47,568
3,255 6.84% 2024-02-22 11:40:27 UTC
100,940,426
249,742,466
43,278
46,466
3,188 6.86% 2024-02-22 11:36:42 UTC
100,939,362
249,741,373
42,214
45,375
3,161 6.97% 2024-02-22 11:27:54 UTC
100,938,321
249,740,277
41,173
44,280
3,107 7.02% 2024-02-22 11:20:23 UTC
100,937,320
249,739,204
40,172
43,206
3,034 7.02% 2024-02-22 11:09:04 UTC
100,936,269
249,738,088
39,121
42,089
2,968 7.05% 2024-02-22 11:05:21 UTC
100,935,210
249,736,944
38,062
40,946
2,884 7.04% 2024-02-22 10:59:42 UTC
100,934,159
249,735,819
37,011
39,820
2,809 7.05% 2024-02-22 10:44:45 UTC
100,933,149
249,734,769
36,001
38,766
2,765 7.13% 2024-02-22 10:41:14 UTC
Back to All Validators