Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 3cri3YE4y1dyPRtx7XjEnkQ8jbYxjuXLTbNiySrgjwmY
Identity Account: 9Q8xe8KgzVf2tKwdXgjNaYdJwvChihmjhcHdae7c4jPb
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 9Q8xe8KgzVf2tKwdXgjNaYdJwvChihmjhcHdae7c4jPb
Authorized Voters: {"590"=>"9Q8xe8KgzVf2tKwdXgjNaYdJwvChihmjhcHdae7c4jPb"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators