Account Details

Identity Account: A8vNkfP4Rv6msJyuXgwvUSUUu5vPfLxMJB5ddNkHaCGJ
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: BfAXjSJesJd5RB5hKFCKPz79vAcfhvkSqiVWeSWAqC7w
Authorized Voters: {"646"=>"A8vNkfP4Rv6msJyuXgwvUSUUu5vPfLxMJB5ddNkHaCGJ"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 1,666
Delegated Stake: 111,291.67 SOL
Active Stake: 111,290.67 SOL
Average Active Stake: 66.84 SOL
Credits Observed: 245.35 SOL
Rent Exempt Reserve: 3.8 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
847ck9...nFT3 Maslenok mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 70,553.67 SOL
DJAVGg...2BVm Maslenok 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 27,131.77 SOL Marinade
Hkd6Rf...oF7w Maslenok 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 6,301.69 SOL BlazeStake
3xL9uc...jHM2 Maslenok mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 1,254.7 SOL
71a7rC...wW9T Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 102.25 SOL
6un7zk...5xRz Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 88.63 SOL
8gBojw...VhMN Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 88.3 SOL
GX88QD...vsdq Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 85.04 SOL
FzAfJy...XDYa Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 76.11 SOL
7eW8tJ...dgrT Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 75.2 SOL
CfGh2N...Dt1X Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 74.14 SOL
8EDTV2...KmZK Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 74.14 SOL
9amvW8...gPGS Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 73.16 SOL
CyQvtg...8dPk Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 70.06 SOL
E2ewa9...kp1N Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 65.58 SOL
9w3TJq...SoBv Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 64.22 SOL
2RYsup...swJ2 Maslenok BfAXjSJesJd5RB5hKFCKPz79vAcfhvkSqiVWeSWAqC7w 63.41 SOL
7yV2Yt...Z74i Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 59.45 SOL
55fchq...xG7B Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 59.23 SOL
51tWkw...97pA Maslenok BfAXjSJesJd5RB5hKFCKPz79vAcfhvkSqiVWeSWAqC7w 54.92 SOL
FszsJc...JnvJ Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 52.02 SOL
938PYQ...LwKV Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 50.62 SOL
7RPN5Q...CL6C Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 49.3 SOL
GkPtKK...8rRT Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 48.61 SOL
J1Lj5H...cSHk Maslenok stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 48.3 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
147,412,780
279,223,596
141,728
151,598
9,870 6.51% 2024-07-23 14:29:18 UTC
147,411,872
279,222,598
140,820
150,599
9,779 6.49% 2024-07-23 14:22:29 UTC
147,411,091
279,221,653
140,039
149,653
9,614 6.42% 2024-07-23 14:14:54 UTC
147,410,207
279,220,680
139,155
148,676
9,521 6.40% 2024-07-23 14:07:43 UTC
147,409,296
279,219,707
138,244
147,692
9,448 6.40% 2024-07-23 14:01:11 UTC
147,408,409
279,218,770
137,357
146,771
9,414 6.41% 2024-07-23 13:54:08 UTC
147,407,494
279,217,803
136,442
145,803
9,361 6.42% 2024-07-23 13:50:07 UTC
147,406,579
279,216,827
135,527
144,813
9,286 6.41% 2024-07-23 13:41:05 UTC
147,405,620
279,215,824
134,568
143,822
9,254 6.43% 2024-07-23 13:32:45 UTC
147,404,751
279,214,865
133,699
142,847
9,148 6.40% 2024-07-23 13:29:57 UTC
147,403,873
279,213,879
132,821
141,880
9,059 6.38% 2024-07-23 13:18:31 UTC
147,402,955
279,212,940
131,903
140,937
9,034 6.41% 2024-07-23 13:14:34 UTC
147,402,013
279,211,923
130,961
139,941
8,980 6.42% 2024-07-23 13:04:21 UTC
147,401,122
279,210,956
130,070
138,957
8,887 6.40% 2024-07-23 12:56:36 UTC
147,400,132
279,209,923
129,080
137,925
8,845 6.41% 2024-07-23 12:49:08 UTC
147,399,267
279,208,951
128,215
136,951
8,736 6.38% 2024-07-23 12:43:06 UTC
147,398,445
279,208,017
127,393
136,016
8,623 6.34% 2024-07-23 12:35:01 UTC
147,397,489
279,206,997
126,437
135,014
8,577 6.35% 2024-07-23 12:30:10 UTC
147,396,630
279,206,067
125,578
134,066
8,488 6.33% 2024-07-23 12:19:57 UTC
147,395,751
279,205,108
124,699
133,109
8,410 6.32% 2024-07-23 12:14:56 UTC
147,394,897
279,204,153
123,845
132,142
8,297 6.28% 2024-07-23 12:05:48 UTC
147,394,002
279,203,184
122,950
131,182
8,232 6.28% 2024-07-23 12:00:12 UTC
147,393,120
279,202,240
122,068
130,241
8,173 6.28% 2024-07-23 11:52:32 UTC
147,392,239
279,201,288
121,187
129,289
8,102 6.27% 2024-07-23 11:46:40 UTC
147,391,330
279,200,323
120,278
128,326
8,048 6.27% 2024-07-23 11:39:33 UTC
147,390,425
279,199,359
119,373
127,360
7,987 6.27% 2024-07-23 11:30:26 UTC
147,389,468
279,198,373
118,416
126,373
7,957 6.30% 2024-07-23 11:25:53 UTC
147,388,562
279,197,435
117,510
125,434
7,924 6.32% 2024-07-23 11:21:58 UTC
147,387,674
279,196,473
116,622
124,476
7,854 6.31% 2024-07-23 11:10:44 UTC
147,386,847
279,195,513
115,795
123,512
7,717 6.25% 2024-07-23 11:04:09 UTC
147,385,967
279,194,580
114,915
122,585
7,670 6.26% 2024-07-23 10:55:06 UTC
147,385,109
279,193,617
114,057
121,617
7,560 6.22% 2024-07-23 10:50:32 UTC
147,384,256
279,192,680
113,204
120,682
7,478 6.20% 2024-07-23 10:42:18 UTC
147,383,375
279,191,700
112,323
119,701
7,378 6.16% 2024-07-23 10:38:19 UTC
147,382,511
279,190,745
111,459
118,744
7,285 6.14% 2024-07-23 10:26:26 UTC
147,381,618
279,189,796
110,566
117,786
7,220 6.13% 2024-07-23 10:25:09 UTC
147,380,701
279,188,801
109,649
116,798
7,149 6.12% 2024-07-23 10:12:58 UTC
147,379,792
279,187,844
108,740
115,844
7,104 6.13% 2024-07-23 10:05:01 UTC
147,378,886
279,186,878
107,834
114,850
7,016 6.11% 2024-07-23 09:59:17 UTC
147,378,026
279,185,921
106,974
113,926
6,952 6.10% 2024-07-23 09:54:00 UTC
147,377,156
279,184,967
106,104
112,967
6,863 6.08% 2024-07-23 09:45:10 UTC
147,376,235
279,183,996
105,183
111,997
6,814 6.08% 2024-07-23 09:36:33 UTC
147,375,328
279,183,020
104,276
111,020
6,744 6.07% 2024-07-23 09:29:23 UTC
147,374,385
279,182,016
103,333
109,993
6,660 6.05% 2024-07-23 09:26:48 UTC
147,373,513
279,181,067
102,461
109,069
6,608 6.06% 2024-07-23 09:20:53 UTC
147,372,632
279,180,056
101,580
108,045
6,465 5.98% 2024-07-23 09:12:38 UTC
147,371,579
279,178,926
100,527
106,927
6,400 5.99% 2024-07-23 08:59:14 UTC
147,370,574
279,177,905
99,522
105,905
6,383 6.03% 2024-07-23 08:57:53 UTC
147,369,495
279,176,767
98,443
104,768
6,325 6.04% 2024-07-23 08:47:50 UTC
147,368,477
279,175,699
97,425
103,700
6,275 6.05% 2024-07-23 08:36:15 UTC
147,367,334
279,174,505
96,282
102,505
6,223 6.07% 2024-07-23 08:28:39 UTC
147,366,365
279,173,464
95,313
101,466
6,153 6.06% 2024-07-23 08:23:00 UTC
147,365,423
279,172,455
94,371
100,454
6,083 6.06% 2024-07-23 08:17:40 UTC
147,364,447
279,171,451
93,395
99,454
6,059 6.09% 2024-07-23 08:09:00 UTC
147,363,466
279,170,417
92,414
98,418
6,004 6.10% 2024-07-23 08:00:52 UTC
147,362,604
279,169,467
91,552
97,465
5,913 6.07% 2024-07-23 07:53:11 UTC
147,361,654
279,168,463
90,602
96,464
5,862 6.08% 2024-07-23 07:46:30 UTC
147,360,786
279,167,497
89,734
95,498
5,764 6.04% 2024-07-23 07:37:30 UTC
147,359,864
279,166,492
88,812
94,493
5,681 6.01% 2024-07-23 07:30:50 UTC
147,358,916
279,165,495
87,864
93,494
5,630 6.02% 2024-07-23 07:24:01 UTC
Back to All Validators