Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: H8CnUTcLBiJg1bPknXCWVbUkE3ERHNDCVHYALErdacvp
Identity Account: AZdDxBLMjiNG5so5LjaWz1Xkk8n6bfufyYhHT9ym7Ak3
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 8EdkDiZRuNnptPomwBD3EVNvX2zi2F9iChDFGs5iGkPs
Authorized Voters: {"588"=>"AZdDxBLMjiNG5so5LjaWz1Xkk8n6bfufyYhHT9ym7Ak3"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators