Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: Gf2uzNAU5KmfaCxUK8V2FxRu6jJGjNquZSFA6HDjwhQv
Identity Account: BMeb32DosmmuepncJGK3yrGvpd53FYgsYgZZjz81mM6v
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: BMeb32DosmmuepncJGK3yrGvpd53FYgsYgZZjz81mM6v
Authorized Voters: {"599"=>"BMeb32DosmmuepncJGK3yrGvpd53FYgsYgZZjz81mM6v"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators