Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: VvxzJzobxKVCVWLod2coK9KzyWogsHcPuhGarueCvyh
Identity Account: BgSsPST6RyNdX9avBLThPLcsftrVapKG5Uf68W9jVQNB
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 2BqHJq5AKGQ6rEzniBx2uF8iZ3QaHPErDwi1AfjVpx9b
Authorized Voters: {"598"=>"BgSsPST6RyNdX9avBLThPLcsftrVapKG5Uf68W9jVQNB"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators