Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 21v2srKsLCHNY6XTU9BGTGcG1izightuTBpYYHU9fQqQ
Identity Account: CxkCs6KjydWBdMcpffxrYAiZtXpkjBW7V2Xy7JkgmxVL
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: CxkCs6KjydWBdMcpffxrYAiZtXpkjBW7V2Xy7JkgmxVL
Authorized Voters: {"594"=>"CxkCs6KjydWBdMcpffxrYAiZtXpkjBW7V2Xy7JkgmxVL"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators