Account Details

Identity Account: DJHsoHQvqYjb8G2Ni6XSbBSHxmycMAsZksRDytQ2bntK
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: AjHCDKKVET6nW6TKimXKUu2r1QEdwhsVseXswGCfHnVs
Authorized Voters: {"645"=>"DJHsoHQvqYjb8G2Ni6XSbBSHxmycMAsZksRDytQ2bntK"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 134
Delegated Stake: 37,812.44 SOL
Active Stake: 37,472.64 SOL
Average Active Stake: 286.05 SOL
Credits Observed: 26.33 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.31 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
4YbJVK...yURQ DJHsoH...bntK mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 33,768.53 SOL
3TZFRe...nSt5 DJHsoH...bntK 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 2,072.62 SOL BlazeStake
3eTy8Y...5KYL DJHsoH...bntK 4bZ6o3eUUNXhKuqjdCnCoPAoLgWiuLYixKaxoa8PpiKk 842.73 SOL Marinade
6GXswY...DLyb DJHsoH...bntK mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 331.47 SOL
8byNLn...TLcY DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 186.27 SOL
GcX5bW...nvSL DJHsoH...bntK AjHCDKKVET6nW6TKimXKUu2r1QEdwhsVseXswGCfHnVs 104.98 SOL
82t6u8...CcVP DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 48.13 SOL
A5tfw2...iE2H DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 48.13 SOL
8VXs9q...ar5J DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 48.13 SOL
HepxHi...UKUu DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 31.22 SOL
7MumTh...UE6U DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 30.84 SOL
5LYQEx...s1o4 DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 20.63 SOL
3TisLM...Z6yA DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 16.42 SOL
GfgseV...xWUa DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 11.37 SOL
966gsr...4fgF DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 10.99 SOL
4x8hhZ...2obB DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 9.56 SOL
GhkYNJ...1LBt DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.74 SOL
8LcDgR...3twm DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.26 SOL
2RYTLN...U3fJ DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.25 SOL
ELNK7t...cFrX DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.22 SOL
5KUtje...TZAi DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.17 SOL
3V7GQd...vvmS DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.1 SOL
3zbm6a...4icJ DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 6.04 SOL
4mPCF5...VCnq DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 5.96 SOL
2Zfyir...6TPa DJHsoH...bntK stWirqFCf2Uts1JBL1Jsd3r6VBWhgnpdPxCTe1MFjrq 5.89 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
196,816,559
278,949,727
288,672
309,726
21,054 6.80% 2024-07-22 04:53:48 UTC
196,815,607
278,948,745
287,720
308,745
21,025 6.81% 2024-07-22 04:46:08 UTC
196,814,674
278,947,783
286,787
307,785
20,998 6.82% 2024-07-22 04:36:13 UTC
196,813,708
278,946,768
285,821
306,775
20,954 6.83% 2024-07-22 04:32:43 UTC
196,812,804
278,945,813
284,917
305,814
20,897 6.83% 2024-07-22 04:24:54 UTC
196,811,862
278,944,827
283,975
304,829
20,854 6.84% 2024-07-22 04:18:19 UTC
196,810,894
278,943,835
283,007
303,868
20,861 6.87% 2024-07-22 04:10:15 UTC
196,809,992
278,942,896
282,105
302,897
20,792 6.86% 2024-07-22 03:57:52 UTC
196,809,076
278,941,944
281,189
301,946
20,757 6.87% 2024-07-22 03:56:42 UTC
196,808,172
278,940,972
280,285
300,974
20,689 6.87% 2024-07-22 03:43:49 UTC
196,807,236
278,939,999
279,349
300,001
20,652 6.88% 2024-07-22 03:42:30 UTC
196,806,285
278,938,991
278,398
298,992
20,594 6.89% 2024-07-22 03:29:07 UTC
196,805,334
278,938,011
277,447
298,013
20,566 6.90% 2024-07-22 03:22:59 UTC
196,804,440
278,937,055
276,553
297,057
20,504 6.90% 2024-07-22 03:20:13 UTC
196,803,520
278,936,096
275,633
296,096
20,463 6.91% 2024-07-22 03:08:33 UTC
196,802,688
278,935,127
274,801
295,132
20,331 6.89% 2024-07-22 02:59:55 UTC
196,801,813
278,934,169
273,926
294,171
20,245 6.88% 2024-07-22 02:57:48 UTC
196,800,888
278,933,216
273,001
293,218
20,217 6.89% 2024-07-22 02:46:54 UTC
196,799,990
278,932,272
272,103
292,273
20,170 6.90% 2024-07-22 02:43:42 UTC
196,799,042
278,931,296
271,155
291,297
20,142 6.91% 2024-07-22 02:36:35 UTC
196,798,120
278,930,331
270,233
290,329
20,096 6.92% 2024-07-22 02:25:25 UTC
196,797,166
278,929,343
269,279
289,343
20,064 6.93% 2024-07-22 02:16:43 UTC
196,796,269
278,928,388
268,382
288,388
20,006 6.94% 2024-07-22 02:15:31 UTC
196,795,306
278,927,387
267,419
287,396
19,977 6.95% 2024-07-22 02:03:40 UTC
196,794,390
278,926,415
266,503
286,418
19,915 6.95% 2024-07-22 02:00:18 UTC
196,793,452
278,925,456
265,565
285,457
19,892 6.97% 2024-07-22 01:53:55 UTC
196,792,511
278,924,479
264,624
284,480
19,856 6.98% 2024-07-22 01:46:05 UTC
196,791,574
278,923,499
263,687
283,501
19,814 6.99% 2024-07-22 01:35:50 UTC
196,790,636
278,922,519
262,749
282,519
19,770 7.00% 2024-07-22 01:31:31 UTC
196,789,687
278,921,540
261,800
281,541
19,741 7.01% 2024-07-22 01:24:52 UTC
196,788,778
278,920,597
260,891
280,597
19,706 7.02% 2024-07-22 01:11:29 UTC
196,787,835
278,919,595
259,948
279,596
19,648 7.03% 2024-07-22 01:04:16 UTC
196,786,908
278,918,620
259,021
278,623
19,602 7.04% 2024-07-22 01:02:57 UTC
196,785,983
278,917,624
258,096
277,627
19,531 7.03% 2024-07-22 00:52:02 UTC
196,785,091
278,916,659
257,204
276,661
19,457 7.03% 2024-07-22 00:47:41 UTC
196,784,179
278,915,700
256,292
275,700
19,408 7.04% 2024-07-22 00:36:32 UTC
196,783,263
278,914,739
255,376
274,738
19,362 7.05% 2024-07-22 00:33:13 UTC
196,782,345
278,913,779
254,458
273,780
19,322 7.06% 2024-07-22 00:26:09 UTC
196,781,460
278,912,837
253,573
272,837
19,264 7.06% 2024-07-22 00:18:32 UTC
196,780,559
278,911,886
252,672
271,886
19,214 7.07% 2024-07-22 00:06:24 UTC
196,779,680
278,910,928
251,793
270,928
19,135 7.06% 2024-07-22 00:01:21 UTC
196,778,829
278,910,019
250,942
270,019
19,077 7.07% 2024-07-21 23:54:15 UTC
196,778,054
278,909,099
250,167
269,105
18,938 7.04% 2024-07-21 23:49:57 UTC
196,777,208
278,908,161
249,321
268,174
18,853 7.03% 2024-07-21 23:42:34 UTC
196,776,306
278,907,217
248,419
267,218
18,799 7.04% 2024-07-21 23:35:31 UTC
196,775,458
278,906,304
247,571
266,305
18,734 7.03% 2024-07-21 23:28:23 UTC
196,774,565
278,905,352
246,678
265,352
18,674 7.04% 2024-07-21 23:15:56 UTC
196,773,655
278,904,388
245,768
264,389
18,621 7.04% 2024-07-21 23:08:47 UTC
196,772,832
278,903,468
244,945
263,469
18,524 7.03% 2024-07-21 23:07:32 UTC
196,771,953
278,902,508
244,066
262,513
18,447 7.03% 2024-07-21 22:59:31 UTC
196,771,112
278,901,596
243,225
261,594
18,369 7.02% 2024-07-21 22:52:24 UTC
196,770,265
278,900,640
242,378
260,643
18,265 7.01% 2024-07-21 22:39:56 UTC
196,769,413
278,899,724
241,526
259,724
18,198 7.01% 2024-07-21 22:34:06 UTC
196,768,560
278,898,787
240,673
258,785
18,112 7.00% 2024-07-21 22:25:36 UTC
196,767,661
278,897,847
239,774
257,841
18,067 7.01% 2024-07-21 22:18:24 UTC
196,766,826
278,896,916
238,939
256,917
17,978 7.00% 2024-07-21 22:12:33 UTC
196,766,005
278,895,987
238,118
255,985
17,867 6.98% 2024-07-21 22:03:54 UTC
196,765,147
278,895,048
237,260
255,048
17,788 6.97% 2024-07-21 22:02:04 UTC
196,764,195
278,894,051
236,308
254,053
17,745 6.98% 2024-07-21 21:54:45 UTC
196,763,315
278,893,127
235,428
253,113
17,685 6.99% 2024-07-21 21:42:37 UTC
Back to All Validators