Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 747rHcfZ8KHyWDgqLGiyRX5ho2ET44PfoKnYsKE6SaCa
Identity Account: EQFsB8CDcLsCYeRJxhZ4fJWnXjCnbxrbhyqjyUJvkDcL
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: EQFsB8CDcLsCYeRJxhZ4fJWnXjCnbxrbhyqjyUJvkDcL
Authorized Voters: {"600"=>"EQFsB8CDcLsCYeRJxhZ4fJWnXjCnbxrbhyqjyUJvkDcL"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators