Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: DvoNg3pnmrH7sojdvrzaas9p1En8FPHg52LVi4hbkw72
Identity Account: FXAPWnKUispRRCaRD93eYnwot4VNMgKAZjjtS5UTcni7
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: 7vpxKDdVsYRNaFXNi41vZJYHrGgGVVhKjQLknSexBQpf
Authorized Voters: {"592"=>"FXAPWnKUispRRCaRD93eYnwot4VNMgKAZjjtS5UTcni7"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators