Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 2k97fmmWR7PnvRNcMRv2Nz3xa4vYHNzYR8XVgu5pDYJv
Identity Account: GFC1cMBKg1UnugaKKKtsvg2XWTGDZrZBFPbgqoVKWGg9
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: GFC1cMBKg1UnugaKKKtsvg2XWTGDZrZBFPbgqoVKWGg9
Authorized Voters: {"586"=>"GFC1cMBKg1UnugaKKKtsvg2XWTGDZrZBFPbgqoVKWGg9"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators