Validator Details

Name: alex
Details:
Identity: GYZdxwPwV3wTFVC8DdZuJQZDDRCg45AtqUai8cpSyAga
Software: 1.8.12
IP: 141.94.139.118
Data Center: 16276-FR-Strasbourg

Validator Details

Keybase: alexru1989
Website:
Vote Account: FxXCvhMZGUCSi8ZwYFLVSZBFyBNyFGLEmLQxc8BLctDt
Active Stake: 125,852 SOL
Commission: 10%
Scores: (Total: 9)

REFRESH OFF

Block History

Vote History

Skipped Slot History

Back to List of Validators

Recent Block Production

Epoch Leader Slots
Total Slots
Leader Blocks
Total Blocks
Skipped Slots
Skipped Total
% Skipped
% Total
Timestamp
271 8
64,349
8
58,774
0
5,575
0.000%
8.664%
2022-01-20 22:59:10 UTC
271 8
64,182
8
58,634
0
5,548
0.000%
8.644%
2022-01-20 22:57:25 UTC
271 8
64,054
8
58,510
0
5,544
0.000%
8.655%
2022-01-20 22:55:34 UTC
271 8
63,902
8
58,373
0
5,529
0.000%
8.652%
2022-01-20 22:53:38 UTC
271 8
63,645
8
58,153
0
5,492
0.000%
8.629%
2022-01-20 22:51:44 UTC
271 8
63,587
8
58,104
0
5,483
0.000%
8.623%
2022-01-20 22:49:44 UTC
271 8
63,359
8
57,898
0
5,461
0.000%
8.619%
2022-01-20 22:47:47 UTC
271 8
63,216
8
57,778
0
5,438
0.000%
8.602%
2022-01-20 22:45:32 UTC
271 8
63,021
8
57,618
0
5,403
0.000%
8.573%
2022-01-20 22:43:26 UTC
271 8
62,862
8
57,484
0
5,378
0.000%
8.555%
2022-01-20 22:41:35 UTC
271 8
62,722
8
57,351
0
5,371
0.000%
8.563%
2022-01-20 22:39:24 UTC
271 8
62,540
8
57,193
0
5,347
0.000%
8.550%
2022-01-20 22:37:26 UTC
271 8
62,386
8
57,055
0
5,331
0.000%
8.545%
2022-01-20 22:35:03 UTC
271 8
62,195
8
56,880
0
5,315
0.000%
8.546%
2022-01-20 22:33:13 UTC
271 8
62,027
8
56,730
0
5,297
0.000%
8.540%
2022-01-20 22:30:52 UTC
271 8
61,866
8
56,586
0
5,280
0.000%
8.535%
2022-01-20 22:28:35 UTC
271 8
61,664
8
56,400
0
5,264
0.000%
8.537%
2022-01-20 22:26:43 UTC
271 8
61,577
8
56,318
0
5,259
0.000%
8.541%
2022-01-20 22:24:40 UTC
271 8
61,387
8
56,149
0
5,238
0.000%
8.533%
2022-01-20 22:22:17 UTC
271 8
61,198
8
55,983
0
5,215
0.000%
8.522%
2022-01-20 22:20:09 UTC
271 8
61,082
8
55,879
0
5,203
0.000%
8.518%
2022-01-20 22:18:17 UTC
271 8
60,950
8
55,771
0
5,179
0.000%
8.497%
2022-01-20 22:16:29 UTC
271 8
60,790
8
55,623
0
5,167
0.000%
8.500%
2022-01-20 22:14:35 UTC
271 8
60,637
8
55,480
0
5,157
0.000%
8.505%
2022-01-20 22:12:41 UTC
271 8
60,438
8
55,320
0
5,118
0.000%
8.468%
2022-01-20 22:10:34 UTC
Back to List of Validators