Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 8WKBBv8BnHCtzXvbeShNGadmDcA3vExsMsMuC8QVRa49
Identity Account: Ga2H1djWv6qKUUjy7nwvPdkf7zKvp8i5j1SnhBYajtMV
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: CgzDBf4oCc34Y67jaVdpUjRgYtsrWAgNGYyqC8JhwU8b
Authorized Voters: {"598"=>"Ga2H1djWv6qKUUjy7nwvPdkf7zKvp8i5j1SnhBYajtMV"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators