Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 3GM2Mkr2qzwMV5xoRASmkK8gp4tVTwTmaZcxtypr5Wno
Identity Account: GjBsnyYCJFjGhKXfbzR28jTQsCuLRn6uUW4o85zyMnTd
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: HM12XAG6g1XgsU11bG94VfJMWA11mkmv8eq8cRAwesMy
Authorized Voters: {"589"=>"GjBsnyYCJFjGhKXfbzR28jTQsCuLRn6uUW4o85zyMnTd"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators