Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 2X9PsCaPMye1EAZbcv8YHnjYJcv7wv3uMrawE95XYAsi
Identity Account: GmAuzYVHNBDTX3zGRwHqH85hnbBaxQdTbeVpyvAZpufN
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: GmAuzYVHNBDTX3zGRwHqH85hnbBaxQdTbeVpyvAZpufN
Authorized Voters: {"601"=>"GmAuzYVHNBDTX3zGRwHqH85hnbBaxQdTbeVpyvAZpufN"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators