Account Details

Identity Account: HNcSu8SVg4fuRyM3XV255totbTe6NPGhPSApzxn4V5Jx
Commission: 7 %
Authorized Withdrawer: 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx
Authorized Voters: {"631"=>"HNcSu8SVg4fuRyM3XV255totbTe6NPGhPSApzxn4V5Jx"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 23
Delegated Stake: 36,246.63 SOL
Active Stake: 33,704.88 SOL
Average Active Stake: 1,532.04 SOL
Credits Observed: 0.21 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
7pW2Ub...aKRd HNcSu8...V5Jx mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 32,521.88 SOL
7uNfye...GVjG HNcSu8...V5Jx mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 2,541.75 SOL
63XxV7...nZf9 HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 167.11 SOL
6o75Md...bqDH HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 145.37 SOL
2ywC1N...LdvN HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 140.16 SOL
GQuExi...sT2d HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 132.08 SOL
GkUq9h...hLaK HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 125.65 SOL
8SP4Jq...K9M4 HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 120.27 SOL
3oD43q...ec7h HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 106.8 SOL
H3XfhE...w9Rn HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 53.1 SOL
6yX4jx...mWLk HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.74 SOL
5iFcKU...Gymv HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.59 SOL
7LQYsm...PUUY HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.45 SOL
7xFCqg...2Jkc HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.87 SOL
6CHg8C...QozX HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.87 SOL
FZGnZt...aZ3w HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.87 SOL
EHDS1g...4Pex HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.87 SOL
2ijLkJ...oxXA HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.69 SOL
6fu5oX...uaki HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 15.07 SOL
9y2rww...A1Wo HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 8.42 SOL
FSMU9c...kGoV HNcSu8...V5Jx 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
DmgbFz...523k HNcSu8...V5Jx 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
8226uf...kyrL HNcSu8...V5Jx 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
9,125,525
272,696,040
96,751
104,041
7,290 7.01% 2024-06-19 03:28:11 UTC
9,124,459
272,694,909
95,685
102,910
7,225 7.02% 2024-06-19 03:20:19 UTC
9,123,465
272,693,813
94,691
101,814
7,123 7.00% 2024-06-19 03:12:21 UTC
9,122,393
272,692,704
93,619
100,704
7,085 7.04% 2024-06-19 03:01:11 UTC
9,121,432
272,691,663
92,658
99,664
7,006 7.03% 2024-06-19 02:53:30 UTC
9,120,419
272,690,609
91,645
98,611
6,966 7.06% 2024-06-19 02:48:39 UTC
9,119,489
272,689,556
90,715
97,558
6,843 7.01% 2024-06-19 02:37:04 UTC
9,118,565
272,688,529
89,791
96,531
6,740 6.98% 2024-06-19 02:32:49 UTC
9,117,523
272,687,436
88,749
95,438
6,689 7.01% 2024-06-19 02:21:18 UTC
9,116,497
272,686,349
87,723
94,346
6,623 7.02% 2024-06-19 02:15:11 UTC
9,115,435
272,685,223
86,661
93,224
6,563 7.04% 2024-06-19 02:09:13 UTC
9,114,425
272,684,135
85,651
92,137
6,486 7.04% 2024-06-19 02:02:21 UTC
9,113,385
272,683,045
84,611
91,046
6,435 7.07% 2024-06-19 01:50:03 UTC
9,112,335
272,681,935
83,561
89,934
6,373 7.09% 2024-06-19 01:42:04 UTC
9,111,231
272,680,804
82,457
88,802
6,345 7.15% 2024-06-19 01:35:04 UTC
9,110,142
272,679,679
81,368
87,680
6,312 7.20% 2024-06-19 01:28:55 UTC
9,109,084
272,678,556
80,310
86,557
6,247 7.22% 2024-06-19 01:22:04 UTC
9,107,977
272,677,419
79,203
85,417
6,214 7.27% 2024-06-19 01:08:45 UTC
9,106,868
272,676,280
78,094
84,281
6,187 7.34% 2024-06-19 01:00:32 UTC
9,105,839
272,675,177
77,065
83,176
6,111 7.35% 2024-06-19 00:56:12 UTC
9,104,772
272,674,089
75,998
82,090
6,092 7.42% 2024-06-19 00:45:14 UTC
9,103,721
272,672,980
74,947
80,982
6,035 7.45% 2024-06-19 00:40:18 UTC
9,102,721
272,671,919
73,947
79,920
5,973 7.47% 2024-06-19 00:32:09 UTC
9,101,656
272,670,799
72,882
78,801
5,919 7.51% 2024-06-19 00:25:34 UTC
9,100,636
272,669,723
71,862
77,724
5,862 7.54% 2024-06-19 00:17:31 UTC
9,099,645
272,668,637
70,871
76,639
5,768 7.53% 2024-06-19 00:09:38 UTC
9,098,687
272,667,561
69,913
75,562
5,649 7.48% 2024-06-18 23:56:38 UTC
9,097,724
272,666,513
68,950
74,512
5,562 7.46% 2024-06-18 23:48:45 UTC
9,096,784
272,665,465
68,010
73,467
5,457 7.43% 2024-06-18 23:41:29 UTC
9,095,815
272,664,388
67,041
72,388
5,347 7.39% 2024-06-18 23:33:23 UTC
9,094,772
272,663,275
65,998
71,277
5,279 7.41% 2024-06-18 23:25:12 UTC
9,093,769
272,662,176
64,995
70,177
5,182 7.38% 2024-06-18 23:16:29 UTC
9,092,761
272,661,072
63,987
69,073
5,086 7.36% 2024-06-18 23:08:07 UTC
9,091,788
272,660,007
63,014
68,006
4,992 7.34% 2024-06-18 23:03:52 UTC
9,090,803
272,658,919
62,029
66,920
4,891 7.31% 2024-06-18 22:55:46 UTC
9,089,827
272,657,827
61,053
65,828
4,775 7.25% 2024-06-18 22:47:45 UTC
9,088,832
272,656,735
60,058
64,738
4,680 7.23% 2024-06-18 22:37:42 UTC
9,087,838
272,655,637
59,064
63,639
4,575 7.19% 2024-06-18 22:31:36 UTC
9,086,832
272,654,575
58,058
62,574
4,516 7.22% 2024-06-18 22:19:36 UTC
9,085,866
272,653,492
57,092
61,493
4,401 7.16% 2024-06-18 22:12:17 UTC
9,084,811
272,652,405
56,037
60,405
4,368 7.23% 2024-06-18 22:04:16 UTC
9,083,791
272,651,307
55,017
59,307
4,290 7.23% 2024-06-18 21:59:13 UTC
9,082,735
272,650,195
53,961
58,191
4,230 7.27% 2024-06-18 21:47:16 UTC
9,081,715
272,649,100
52,941
57,102
4,161 7.29% 2024-06-18 21:44:23 UTC
9,080,675
272,647,987
51,901
55,984
4,083 7.29% 2024-06-18 21:31:42 UTC
9,079,664
272,646,902
50,890
54,904
4,014 7.31% 2024-06-18 21:23:37 UTC
9,078,654
272,645,791
49,880
53,792
3,912 7.27% 2024-06-18 21:14:47 UTC
9,077,632
272,644,700
48,858
52,700
3,842 7.29% 2024-06-18 21:06:45 UTC
9,076,627
272,643,624
47,853
51,624
3,771 7.30% 2024-06-18 20:59:34 UTC
9,075,590
272,642,529
46,816
50,528
3,712 7.35% 2024-06-18 20:54:32 UTC
9,074,670
272,641,495
45,896
49,496
3,600 7.27% 2024-06-18 20:46:32 UTC
9,073,371
272,640,075
44,597
48,073
3,476 7.23% 2024-06-18 20:36:06 UTC
9,072,360
272,638,996
43,586
46,998
3,412 7.26% 2024-06-18 20:25:00 UTC
9,071,272
272,637,816
42,498
45,817
3,319 7.24% 2024-06-18 20:20:09 UTC
9,070,265
272,636,736
41,491
44,736
3,245 7.25% 2024-06-18 20:11:06 UTC
9,069,198
272,635,613
40,424
43,617
3,193 7.32% 2024-06-18 19:59:07 UTC
9,068,181
272,634,496
39,407
42,496
3,089 7.27% 2024-06-18 19:50:53 UTC
9,067,135
272,633,383
38,361
41,383
3,022 7.30% 2024-06-18 19:43:28 UTC
9,066,019
272,632,231
37,245
40,230
2,985 7.42% 2024-06-18 19:36:04 UTC
9,064,982
272,631,123
36,208
39,124
2,916 7.45% 2024-06-18 19:27:53 UTC
Back to All Validators