Account Details

Identity Account: HNcSu8SVg4fuRyM3XV255totbTe6NPGhPSApzxn4V5Jx
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx
Authorized Voters: {"618"=>"HNcSu8SVg4fuRyM3XV255totbTe6NPGhPSApzxn4V5Jx"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 22
Delegated Stake: 31,534.36 SOL
Active Stake: 30,899.05 SOL
Average Active Stake: 1,471.38 SOL
Credits Observed: 0.09 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.05 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
HroTmh...wPxH HNcSu8...V5Jx mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 29,722.81 SOL
EWcr2i...36D3 HNcSu8...V5Jx mpa4abUkjQoAvPzREkh5Mo75hZhPFQ2FSH6w7dWKuQ5 635.31 SOL
63XxV7...nZf9 HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 166.16 SOL
6o75Md...bqDH HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 144.54 SOL
2ywC1N...LdvN HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 139.36 SOL
GQuExi...sT2d HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 131.32 SOL
GkUq9h...hLaK HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 124.94 SOL
8SP4Jq...K9M4 HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 119.58 SOL
3oD43q...ec7h HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 106.19 SOL
H3XfhE...w9Rn HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 52.8 SOL
6yX4jx...mWLk HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.61 SOL
5iFcKU...Gymv HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.47 SOL
7LQYsm...PUUY HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 21.33 SOL
7xFCqg...2Jkc HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.75 SOL
6CHg8C...QozX HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.75 SOL
FZGnZt...aZ3w HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.75 SOL
EHDS1g...4Pex HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.75 SOL
2ijLkJ...oxXA HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 20.57 SOL
6fu5oX...uaki HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 14.98 SOL
9y2rww...A1Wo HNcSu8...V5Jx 7rQPnHqeQ3AozKycWfpDHTUEmUPNeHpETzdoUgVDFoSx 8.37 SOL
FSMU9c...kGoV HNcSu8...V5Jx 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
DmgbFz...523k HNcSu8...V5Jx 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
4,117,660
267,167,259
177,632
191,253
13,621 7.12% 2024-05-21 20:44:01 UTC
4,116,560
267,166,073
176,532
190,070
13,538 7.12% 2024-05-21 20:30:13 UTC
4,115,534
267,164,947
175,506
188,949
13,443 7.11% 2024-05-21 20:21:37 UTC
4,114,499
267,163,845
174,471
187,844
13,373 7.12% 2024-05-21 20:09:42 UTC
4,113,492
267,162,737
173,464
186,738
13,274 7.11% 2024-05-21 20:02:50 UTC
4,112,474
267,161,621
172,446
185,628
13,182 7.10% 2024-05-21 19:54:24 UTC
4,111,472
267,160,508
171,444
184,506
13,062 7.08% 2024-05-21 19:44:37 UTC
4,110,428
267,159,381
170,400
183,381
12,981 7.08% 2024-05-21 19:36:15 UTC
4,109,285
267,158,152
169,257
182,152
12,895 7.08% 2024-05-21 19:27:51 UTC
4,108,210
267,157,027
168,182
181,029
12,847 7.10% 2024-05-21 19:19:28 UTC
4,107,160
267,155,890
167,132
179,890
12,758 7.09% 2024-05-21 19:17:10 UTC
4,106,080
267,154,741
166,052
178,741
12,689 7.10% 2024-05-21 19:02:56 UTC
4,104,908
267,153,467
164,880
177,468
12,588 7.09% 2024-05-21 19:00:09 UTC
4,103,906
267,152,354
163,878
176,361
12,483 7.08% 2024-05-21 18:43:43 UTC
4,102,799
267,151,101
162,771
175,101
12,330 7.04% 2024-05-21 18:34:56 UTC
4,101,865
267,149,972
161,837
173,975
12,138 6.98% 2024-05-21 18:27:15 UTC
4,100,844
267,148,845
160,816
172,846
12,030 6.96% 2024-05-21 18:19:11 UTC
4,099,788
267,147,669
159,760
171,672
11,912 6.94% 2024-05-21 18:16:01 UTC
4,098,802
267,146,556
158,774
170,557
11,783 6.91% 2024-05-21 18:07:37 UTC
4,097,841
267,145,439
157,813
169,445
11,632 6.86% 2024-05-21 17:59:01 UTC
4,096,886
267,144,318
156,858
168,318
11,460 6.81% 2024-05-21 17:50:43 UTC
4,095,878
267,143,191
155,850
167,192
11,342 6.78% 2024-05-21 17:37:20 UTC
4,094,851
267,142,042
154,823
166,042
11,219 6.76% 2024-05-21 17:27:08 UTC
4,093,790
267,140,901
153,762
164,905
11,143 6.76% 2024-05-21 17:25:58 UTC
4,092,751
267,139,752
152,723
163,753
11,030 6.74% 2024-05-21 17:15:20 UTC
4,091,686
267,138,605
151,658
162,608
10,950 6.73% 2024-05-21 17:01:54 UTC
4,090,658
267,137,497
150,630
161,501
10,871 6.73% 2024-05-21 17:00:13 UTC
4,089,592
267,136,349
149,564
160,350
10,786 6.73% 2024-05-21 16:50:09 UTC
4,088,483
267,135,161
148,455
159,161
10,706 6.73% 2024-05-21 16:36:24 UTC
4,087,465
267,134,050
147,437
158,052
10,615 6.72% 2024-05-21 16:29:28 UTC
4,086,452
267,132,948
146,424
156,947
10,523 6.70% 2024-05-21 16:21:15 UTC
4,085,363
267,131,798
145,335
155,800
10,465 6.72% 2024-05-21 16:18:31 UTC
4,084,087
267,130,436
144,059
154,437
10,378 6.72% 2024-05-21 16:06:45 UTC
4,083,036
267,129,296
143,008
153,296
10,288 6.71% 2024-05-21 15:53:08 UTC
4,081,990
267,128,161
141,962
152,162
10,200 6.70% 2024-05-21 15:51:27 UTC
4,080,905
267,127,029
140,877
151,026
10,149 6.72% 2024-05-21 15:43:06 UTC
4,079,823
267,125,905
139,795
149,903
10,108 6.74% 2024-05-21 15:35:00 UTC
4,078,783
267,124,788
138,755
148,787
10,032 6.74% 2024-05-21 15:26:30 UTC
4,077,773
267,123,669
137,745
147,671
9,926 6.72% 2024-05-21 15:15:12 UTC
4,076,752
267,122,537
136,724
146,539
9,815 6.70% 2024-05-21 15:09:52 UTC
4,075,612
267,121,337
135,584
145,343
9,759 6.71% 2024-05-21 15:01:18 UTC
4,074,542
267,120,203
134,514
144,204
9,690 6.72% 2024-05-21 14:49:34 UTC
4,073,476
267,119,060
133,448
143,063
9,615 6.72% 2024-05-21 14:44:27 UTC
4,072,358
267,117,884
132,330
141,884
9,554 6.73% 2024-05-21 14:35:53 UTC
4,071,263
267,116,696
131,235
140,698
9,463 6.73% 2024-05-21 14:27:02 UTC
4,070,188
267,115,537
130,160
139,538
9,378 6.72% 2024-05-21 14:18:31 UTC
4,069,016
267,114,263
128,988
138,265
9,277 6.71% 2024-05-21 14:09:42 UTC
4,067,836
267,112,999
127,808
137,000
9,192 6.71% 2024-05-21 14:00:36 UTC
4,066,722
267,111,812
126,694
135,824
9,130 6.72% 2024-05-21 13:48:27 UTC
4,065,610
267,110,592
125,582
134,594
9,012 6.70% 2024-05-21 13:42:51 UTC
4,064,501
267,109,429
124,473
133,431
8,958 6.71% 2024-05-21 13:33:36 UTC
4,063,391
267,108,233
123,363
132,234
8,871 6.71% 2024-05-21 13:25:11 UTC
4,062,314
267,107,077
122,286
131,079
8,793 6.71% 2024-05-21 13:16:03 UTC
4,061,232
267,105,940
121,204
129,940
8,736 6.72% 2024-05-21 13:07:52 UTC
4,060,176
267,104,839
120,148
128,841
8,693 6.75% 2024-05-21 12:56:09 UTC
4,059,042
267,103,637
119,014
127,642
8,628 6.76% 2024-05-21 12:50:43 UTC
4,057,943
267,102,487
117,915
126,490
8,575 6.78% 2024-05-21 12:39:00 UTC
4,056,881
267,101,351
116,853
125,353
8,500 6.78% 2024-05-21 12:33:53 UTC
4,055,788
267,100,225
115,760
124,224
8,464 6.81% 2024-05-21 12:25:21 UTC
4,054,756
267,099,118
114,728
123,133
8,405 6.83% 2024-05-21 12:11:44 UTC
Back to All Validators