Account Details

Identity Account: Lake8NXDThihebhxS3Js7mFnj9fthmus93zEdsFNrsL
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: bJdyitEJDMZMEUfsK61wc25RokvDip1pYZj9k1aKkwP
Authorized Voters: {"632"=>"Lake8NXDThihebhxS3Js7mFnj9fthmus93zEdsFNrsL"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 29
Delegated Stake: 4,069.22 SOL
Active Stake: 4,069.22 SOL
Average Active Stake: 140.32 SOL
Credits Observed: 0.1 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.07 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
3gdTFN...PQfe LakeStake 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 2,020.89 SOL BlazeStake
HoSowv...83nD LakeStake 7fayJEQfbLHZ4QXuv1vWLbFLsdJTE9a8woagyARMLrcS 1,425.52 SOL
32z4ja...Y3YX LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 92.35 SOL
4KjMNY...1Vjr LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 80.92 SOL
HxUGHu...JfYB LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 68.23 SOL
BtS8wA...TeYR LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 68.23 SOL
4V6fhX...Q8cY LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 59.5 SOL
63Sx5t...boE6 LakeStake 3hNMXyYQ5u8vYnSCy4acxyRNEhA4CHBYvPBGXKLXsqwn 50.09 SOL
A2JsuG...2e3n LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 29.54 SOL
GWk8hh...Z8kv LakeStake 7fayJEQfbLHZ4QXuv1vWLbFLsdJTE9a8woagyARMLrcS 20.06 SOL
5HD8eS...qonf LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 18.8 SOL
BNB2jY...LkrF LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 15.97 SOL
F4xo35...ZQab LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 14.25 SOL
3g9TAU...QhUK LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.66 SOL
Czh7Kt...6i7n LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.61 SOL
64P6jp...B9mg LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.57 SOL
9rch4U...GUTM LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.54 SOL
9iCfWi...mnPj LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.46 SOL
DTr4LM...QCnx LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.3 SOL
DuMJ18...Bqr5 LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.23 SOL
n7ZBdu...eNER LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 10.16 SOL
EkQ3W3...7Bgi LakeStake 7fayJEQfbLHZ4QXuv1vWLbFLsdJTE9a8woagyARMLrcS 10.0 SOL
AsNE2k...rMJh LakeStake 2XKLctAUChvTVCWhVrX7M44THoZ5zLhV8CXXTjDmgqM8 8.96 SOL
D1Lrkx...ET2u LakeStake 7cgg6KhPd1G8oaoB48RyPDWu7uZs51jUpDYB3eq4VebH 2.0 SOL
6sSCC1...1xwE LakeStake 6pf57cphoBPrCWRAdggMr9zYoLhurZxfzrR29k5pfzy1 0.2 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
3,537,585
273,115,499
84,235
91,502
7,267 7.94% 2024-06-21 07:34:02 UTC
3,536,579
273,114,403
83,229
90,404
7,175 7.94% 2024-06-21 07:21:35 UTC
3,535,636
273,113,312
82,286
89,314
7,028 7.87% 2024-06-21 07:13:33 UTC
3,534,649
273,112,227
81,299
88,220
6,921 7.85% 2024-06-21 07:11:59 UTC
3,533,594
273,111,115
80,244
87,116
6,872 7.89% 2024-06-21 07:03:55 UTC
3,532,571
273,110,045
79,221
86,044
6,823 7.93% 2024-06-21 06:55:37 UTC
3,531,574
273,108,963
78,224
84,963
6,739 7.93% 2024-06-21 06:47:40 UTC
3,530,549
273,107,891
77,199
83,890
6,691 7.98% 2024-06-21 06:32:46 UTC
3,529,574
273,106,847
76,224
82,846
6,622 7.99% 2024-06-21 06:25:12 UTC
3,528,569
273,105,796
75,219
81,797
6,578 8.04% 2024-06-21 06:16:37 UTC
3,527,562
273,104,751
74,212
80,751
6,539 8.10% 2024-06-21 06:08:51 UTC
3,526,579
273,103,651
73,229
79,653
6,424 8.06% 2024-06-21 06:01:31 UTC
3,525,616
273,102,613
72,266
78,613
6,347 8.07% 2024-06-21 06:00:02 UTC
3,524,639
273,101,587
71,289
77,590
6,301 8.12% 2024-06-21 05:52:13 UTC
3,523,625
273,100,503
70,275
76,505
6,230 8.14% 2024-06-21 05:42:01 UTC
3,522,628
273,099,450
69,278
75,450
6,172 8.18% 2024-06-21 05:36:15 UTC
3,521,590
273,098,380
68,240
74,380
6,140 8.25% 2024-06-21 05:28:19 UTC
3,520,528
273,097,295
67,178
73,296
6,118 8.35% 2024-06-21 05:20:23 UTC
3,519,478
273,096,207
66,128
72,208
6,080 8.42% 2024-06-21 05:05:59 UTC
3,518,501
273,095,167
65,151
71,168
6,017 8.45% 2024-06-21 05:04:25 UTC
3,517,554
273,094,135
64,204
70,137
5,933 8.46% 2024-06-21 04:50:14 UTC
3,516,533
273,093,083
63,183
69,085
5,902 8.54% 2024-06-21 04:48:43 UTC
3,515,514
273,091,995
62,164
67,997
5,833 8.58% 2024-06-21 04:34:33 UTC
3,514,509
273,090,925
61,159
66,926
5,767 8.62% 2024-06-21 04:26:40 UTC
3,513,576
273,089,904
60,226
65,904
5,678 8.62% 2024-06-21 04:18:50 UTC
3,512,564
273,088,859
59,214
64,859
5,645 8.70% 2024-06-21 04:10:46 UTC
3,511,575
273,087,833
58,225
63,837
5,612 8.79% 2024-06-21 04:07:23 UTC
3,510,675
273,086,815
57,325
62,817
5,492 8.74% 2024-06-21 03:55:28 UTC
3,509,711
273,085,782
56,361
61,781
5,420 8.77% 2024-06-21 03:47:38 UTC
3,508,732
273,084,706
55,382
60,703
5,321 8.77% 2024-06-21 03:46:11 UTC
3,507,762
273,083,626
54,412
59,628
5,216 8.75% 2024-06-21 03:30:53 UTC
3,506,728
273,082,536
53,378
58,537
5,159 8.81% 2024-06-21 03:27:38 UTC
3,505,654
273,081,408
52,304
57,410
5,106 8.89% 2024-06-21 03:14:42 UTC
3,504,664
273,080,327
51,314
56,325
5,011 8.90% 2024-06-21 03:06:36 UTC
3,503,632
273,079,240
50,282
55,240
4,958 8.98% 2024-06-21 02:58:51 UTC
3,502,740
273,078,173
49,390
54,172
4,782 8.83% 2024-06-21 02:50:46 UTC
3,501,708
273,077,100
48,358
53,103
4,745 8.94% 2024-06-21 02:44:06 UTC
3,500,728
273,076,058
47,378
52,061
4,683 9.00% 2024-06-21 02:35:16 UTC
3,499,792
273,075,038
46,442
51,040
4,598 9.01% 2024-06-21 02:33:56 UTC
3,498,841
273,074,009
45,491
50,009
4,518 9.03% 2024-06-21 02:20:41 UTC
3,497,860
273,072,955
44,510
48,956
4,446 9.08% 2024-06-21 02:11:14 UTC
3,496,912
273,071,913
43,562
47,914
4,352 9.08% 2024-06-21 02:08:10 UTC
3,495,967
273,070,863
42,617
46,864
4,247 9.06% 2024-06-21 02:02:38 UTC
3,495,007
273,069,815
41,657
45,815
4,158 9.08% 2024-06-21 01:48:13 UTC
3,494,058
273,068,779
40,708
44,778
4,070 9.09% 2024-06-21 01:40:28 UTC
3,493,032
273,067,692
39,682
43,692
4,010 9.18% 2024-06-21 01:38:55 UTC
3,492,056
273,066,646
38,706
42,649
3,943 9.25% 2024-06-21 01:24:18 UTC
3,491,045
273,065,571
37,695
41,570
3,875 9.32% 2024-06-21 01:22:48 UTC
3,490,112
273,064,554
36,762
40,555
3,793 9.35% 2024-06-21 01:08:06 UTC
3,489,126
273,063,501
35,776
39,502
3,726 9.43% 2024-06-21 01:06:51 UTC
3,488,231
273,062,512
34,881
38,514
3,633 9.43% 2024-06-21 00:58:53 UTC
3,487,354
273,061,511
34,004
37,516
3,512 9.36% 2024-06-21 00:45:00 UTC
3,486,456
273,060,469
33,106
36,471
3,365 9.23% 2024-06-21 00:43:50 UTC
3,485,492
273,059,456
32,142
35,456
3,314 9.35% 2024-06-21 00:35:57 UTC
3,484,522
273,058,400
31,172
34,402
3,230 9.39% 2024-06-21 00:21:15 UTC
3,483,413
273,057,187
30,063
33,188
3,125 9.42% 2024-06-21 00:15:11 UTC
3,482,520
273,056,182
29,170
32,184
3,014 9.36% 2024-06-21 00:09:08 UTC
3,481,551
273,055,163
28,201
31,162
2,961 9.50% 2024-06-21 00:03:39 UTC
3,480,580
273,054,138
27,230
30,140
2,910 9.65% 2024-06-20 23:55:50 UTC
3,479,654
273,053,126
26,304
29,128
2,824 9.70% 2024-06-20 23:42:47 UTC
Back to All Validators