Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: 5RY1zYhVrUYjfULVw9rz4N2ZqbzhdmSeqo4xZFLogxiU
Identity Account: TS7mNjzAkgqKSR3PhSXhrqjVCkyAmUta3skRF1NbRUx
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: TS7mNjzAkgqKSR3PhSXhrqjVCkyAmUta3skRF1NbRUx
Authorized Voters: {"589"=>"TS7mNjzAkgqKSR3PhSXhrqjVCkyAmUta3skRF1NbRUx"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators