Account Details

Identity Account: eUpcDVfCfep4HvLTFSCJZH5wr7AR6rZJWsXoZf7Nudc
Commission: 90 %
Authorized Withdrawer: Cy4nhVuRqcP86DKkJtDp52AEFQPcsxXB1ESAXKhkohrB
Authorized Voters: {"631"=>"6ajJvpm8gdqKyVhaYJ44geWi1CR64qKJYdLPwsdCBtBk"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 17
Delegated Stake: 60,326.43 SOL
Active Stake: 60,325.37 SOL
Average Active Stake: 4,021.69 SOL
Credits Observed: 0.33 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
64PtDR...cUR8 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 10,879.07 SOL
Cg9kdy...hQbX Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 9,717.73 SOL
8Je454...ebzw Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 8,990.73 SOL
3mXq3A...nk6u Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 7,627.27 SOL
9bAAok...uc2d Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 6,986.74 SOL
GJyB3A...RQmH Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 5,027.54 SOL
FHhGcZ...M7TG Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 3,700.95 SOL
BSGzVb...nac9 Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,363.66 SOL
6NyByr...crYY Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 2,018.97 SOL
7z6Ufw...ssZg Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,869.89 SOL
4r6Rx9...2sVj Solana Validator Drr9zhHh7p9YGwW1eSTqhTLHxPSByaQ4bgt8BXpLqbHR 1,142.03 SOL
GwJqHu...MgHd Solana Validator 8eCePw4X6KCZYpTGLgcz3BcDeaVAvW8JbznzZKtnJzSG 1.06 SOL
9VDpoU...UyLV Solana Validator 5pYoRRBF69LhCrSeBZix6A83NEWWhWKet2tnSAYhwFh1 0.49 SOL
6taWwf...dDYE Solana Validator 4G6i9E3AGnBLyo1KsMbiQSJzUChAfxD7SwagzSiySQK6 0.29 SOL
76oTz6...cPcP Solana Validator 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake
GfCKL8...YH9x Solana Validator 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
5at2yh...4h7L Solana Validator 7TdbUsGdmK2PfyLYQmnvJJcK6xWrs2AFtHjc575WRsmW <0.01 SOL

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators