Testnet Vote Account

Account Details

Network: testnet
Vote Account: BPtDf5ypgH1Sy7xBLcpfMRjyLwoUzxhFcKs3v3be6TFf
Identity Account: ezbVkMFcrcFzMDr5vPNxDxPNEirqdim4Jy5r9YfLjhT
Commission: 100 %
Authorized Withdrawer: ezbVkMFcrcFzMDr5vPNxDxPNEirqdim4Jy5r9YfLjhT
Authorized Voters: {"591"=>"ezbVkMFcrcFzMDr5vPNxDxPNEirqdim4Jy5r9YfLjhT"}

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
Back to All Validators