Account Details

Identity Account: notiUxoFxnxoEjrCDYjPqxcTt4REJUNmMTEsa7j4uve
Commission: 0 %
Authorized Withdrawer: BN5MDK1oX6e7y8d7EAN8eJNAjfcu3hnBApnL7ENp7Baj
Authorized Voters: {"619"=>"notiUxoFxnxoEjrCDYjPqxcTt4REJUNmMTEsa7j4uve"}

Active Stake

Last Epoch

Stake Accounts: 19
Delegated Stake: 1,626.54 SOL
Active Stake: 1,626.54 SOL
Average Active Stake: 85.61 SOL
Credits Observed: 0.09 SOL
Rent Exempt Reserve: 0.04 SOL
Deactivating Stake: 0.0 SOL
Delegated Stake
Average Active Stake
Stake Accounts

Stake Accounts

Stake Pubkey Validator Withdrawer & Staker Delegated Stake Pool
6c8k4D...bS2w Notifi Network 9cBr9LUrzDTBFUhr1eoGMy1XMw3Hhgbd5Ri3aGowePg4 351.74 SOL
DoU2ft...dLjB Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 161.18 SOL
62Gvcf...vbrT Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 135.08 SOL
2RV5cJ...pJR8 Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 134.18 SOL
FXJanR...nBuQ Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 125.72 SOL
F4EM7o...DWjt Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 119.97 SOL
Gmhx7M...Ff4r Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 119.9 SOL
CRQe4m...mXQU Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 119.31 SOL
HvUetu...tbSv Notifi Network HQWRveBLuwBjVAYsB63RDeznyBUoprQc2KTdd3e4TKNd 106.38 SOL
9KLuzg...DaWN Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 106.37 SOL
71zTYg...2tGB Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 52.89 SOL
5UgjPn...BXQo Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 33.57 SOL
Hc8gUi...zBBb Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 24.37 SOL
8xKvhb...aW7P Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 17.0 SOL
Yxn5JA...nEyX Notifi Network HFAasPzn2LRrPPGyxuorVi9AemqergVfL1G7imnJZkic 15.0 SOL
HmwUd1...Yr9V Notifi Network EpH4ZKSeViL5qAHA9QANYVHxdmuzbUH2T79f32DmSCaM 2.86 SOL
FmRSg8...vna6 Notifi Network 3JtwHgfvXTG8BEtkj3V8fFVp3p2q6bEjjm9XDhmfbVys 1.01 SOL
3CSNEc...zhnu Notifi Network 6iQKfEyhr3bZMotVkW6beNZz5CPAkiwvgV2CTje9pVSS <0.01 SOL Jito
G4tCGE...pwma Notifi Network 6WecYymEARvjG5ZyqkrVQ6YkhPfujNzWpSPwNKXHCbV2 <0.01 SOL BlazeStake

Recent Activity

Credits Total
Last Vote
Credits Current
Slots Current
Vote Credit Vote Credit % Timestamp
4,757,172
267,485,753
67,360
77,756
10,396 13.37% 2024-05-23 12:00:40 UTC
4,756,185
267,484,637
66,373
76,638
10,265 13.39% 2024-05-23 11:59:30 UTC
4,755,158
267,483,405
65,346
75,406
10,060 13.34% 2024-05-23 11:43:29 UTC
4,754,038
267,482,133
64,226
74,134
9,908 13.36% 2024-05-23 11:39:20 UTC
4,753,078
267,481,032
63,266
73,033
9,767 13.37% 2024-05-23 11:25:45 UTC
4,752,101
267,479,892
62,289
71,888
9,599 13.35% 2024-05-23 11:23:28 UTC
4,751,034
267,478,656
61,222
70,665
9,443 13.36% 2024-05-23 11:10:13 UTC
4,750,084
267,477,557
60,272
69,555
9,283 13.35% 2024-05-23 10:58:43 UTC
4,749,176
267,476,464
59,364
68,465
9,101 13.29% 2024-05-23 10:51:31 UTC
4,748,527
267,475,728
58,715
67,729
9,014 13.31% 2024-05-23 10:45:17 UTC
4,748,020
267,475,117
58,208
67,117
8,909 13.27% 2024-05-23 10:40:36 UTC
4,746,923
267,473,895
57,111
65,895
8,784 13.33% 2024-05-23 10:39:14 UTC
4,746,014
267,472,833
56,202
64,835
8,633 13.32% 2024-05-23 10:28:13 UTC
4,745,021
267,471,723
55,209
63,723
8,514 13.36% 2024-05-23 10:19:57 UTC
4,744,040
267,470,571
54,228
62,571
8,343 13.33% 2024-05-23 10:07:25 UTC
4,742,979
267,469,371
53,167
61,373
8,206 13.37% 2024-05-23 09:58:17 UTC
4,742,007
267,468,240
52,195
60,239
8,044 13.35% 2024-05-23 09:50:16 UTC
4,741,087
267,467,171
51,275
59,172
7,897 13.35% 2024-05-23 09:43:26 UTC
4,740,046
267,466,016
50,234
58,022
7,788 13.42% 2024-05-23 09:38:46 UTC
4,739,044
267,464,878
49,232
56,879
7,647 13.44% 2024-05-23 09:23:58 UTC
4,737,975
267,463,643
48,163
55,645
7,482 13.45% 2024-05-23 09:15:29 UTC
4,737,010
267,462,557
47,198
54,558
7,360 13.49% 2024-05-23 09:13:59 UTC
4,736,024
267,461,431
46,212
53,430
7,218 13.51% 2024-05-23 08:58:45 UTC
4,735,119
267,460,331
45,307
52,334
7,027 13.43% 2024-05-23 08:49:32 UTC
4,734,153
267,459,136
44,341
51,136
6,795 13.29% 2024-05-23 08:40:22 UTC
4,733,149
267,457,947
43,337
49,947
6,610 13.23% 2024-05-23 08:33:59 UTC
4,732,198
267,456,783
42,386
48,781
6,395 13.11% 2024-05-23 08:29:09 UTC
4,731,114
267,455,563
41,302
47,566
6,264 13.17% 2024-05-23 08:21:16 UTC
4,730,159
267,454,381
40,347
46,383
6,036 13.01% 2024-05-23 08:11:15 UTC
4,729,179
267,453,201
39,367
45,202
5,835 12.91% 2024-05-23 07:56:30 UTC
4,728,060
267,451,953
38,248
43,960
5,712 12.99% 2024-05-23 07:47:24 UTC
4,726,992
267,450,745
37,180
42,744
5,564 13.02% 2024-05-23 07:37:24 UTC
4,726,007
267,449,584
36,195
41,587
5,392 12.97% 2024-05-23 07:29:26 UTC
4,724,965
267,448,397
35,153
40,401
5,248 12.99% 2024-05-23 07:24:44 UTC
4,723,930
267,447,232
34,118
39,234
5,116 13.04% 2024-05-23 07:15:52 UTC
4,722,954
267,446,073
33,142
38,076
4,934 12.96% 2024-05-23 07:02:00 UTC
4,721,938
267,444,920
32,126
36,922
4,796 12.99% 2024-05-23 06:52:55 UTC
4,720,914
267,443,749
31,102
35,751
4,649 13.00% 2024-05-23 06:44:10 UTC
4,719,870
267,442,579
30,058
34,554
4,496 13.01% 2024-05-23 06:36:33 UTC
4,718,840
267,441,403
29,028
33,405
4,377 13.10% 2024-05-23 06:27:05 UTC
4,717,850
267,440,272
28,038
32,271
4,233 13.12% 2024-05-23 06:17:35 UTC
4,716,822
267,439,100
27,010
31,102
4,092 13.16% 2024-05-23 06:09:45 UTC
4,715,797
267,437,931
25,985
29,932
3,947 13.19% 2024-05-23 06:00:54 UTC
4,714,830
267,436,821
25,018
28,822
3,804 13.20% 2024-05-23 05:54:04 UTC
4,713,827
267,435,663
24,015
27,668
3,653 13.20% 2024-05-23 05:44:13 UTC
4,712,772
267,434,392
22,960
26,393
3,433 13.01% 2024-05-23 05:40:53 UTC
4,711,723
267,433,241
21,911
25,245
3,334 13.21% 2024-05-23 05:24:50 UTC
4,710,682
267,432,075
20,870
24,079
3,209 13.33% 2024-05-23 05:16:16 UTC
4,709,598
267,430,886
19,786
22,890
3,104 13.56% 2024-05-23 05:07:27 UTC
4,708,591
267,429,723
18,779
21,724
2,945 13.56% 2024-05-23 04:58:14 UTC
4,707,591
267,428,559
17,779
20,558
2,779 13.52% 2024-05-23 04:56:08 UTC
4,706,689
267,427,496
16,877
19,489
2,612 13.40% 2024-05-23 04:47:20 UTC
4,705,653
267,426,341
15,841
18,340
2,499 13.63% 2024-05-23 04:34:51 UTC
4,704,658
267,425,205
14,846
17,208
2,362 13.73% 2024-05-23 04:26:24 UTC
4,703,553
267,423,989
13,741
15,992
2,251 14.08% 2024-05-23 04:21:52 UTC
4,702,535
267,422,873
12,723
14,868
2,145 14.43% 2024-05-23 04:07:05 UTC
4,701,498
267,421,723
11,686
13,716
2,030 14.80% 2024-05-23 03:58:52 UTC
4,700,477
267,420,587
10,665
12,589
1,924 15.28% 2024-05-23 03:51:51 UTC
4,699,505
267,419,465
9,693
11,466
1,773 15.46% 2024-05-23 03:41:01 UTC
4,698,523
267,418,364
8,711
10,367
1,656 15.97% 2024-05-23 03:32:35 UTC
Back to All Validators